JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
5.3.2019 8.00

Meidän asiamme

Lee­na Hjelt

lee­na.hjelt@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Nuo­ri, let­ti­päi­nen, va­ka­vail­mei­nen tyt­tö on vii­me elo­kuus­ta läh­tien sei­so­nut Tuk­hol­mas­sa, Val­ti­o­päi­vä­ta­lon edus­tal­la joka per­jan­tai pi­tä­mäs­sä hil­jais­ta kou­lu­lak­ko­aan il­mas­ton puo­les­ta. Pik­ku hil­jaa mui­ta­kin nuo­ria on liit­ty­nyt hä­nen mie­le­no­soi­tuk­seen­sa. Maa­il­man päät­tä­jät ovat kuun­nel­leet, me­dia ihas­tu­nut uu­des­ta il­mi­ös­tä ja nuo­ret eri puo­lil­la he­rän­neet lii­keh­ti­mään: tämä jos, mikä on mei­dän asi­am­me.

Greta Thun­ber­gin, 16, mie­les­tä teot il­mas­ton­muu­tok­sen py­säyt­tä­mi­sek­si puut­tu­vat ei­kä po­lii­ti­kois­ta ole nii­tä te­ke­mään, kos­ka he pel­kää­vät jou­tu­van­sa epä­suo­si­oon. Hä­nen mie­les­tään ai­noa jär­ke­vä teko on pai­naa hä­tä­jar­rua. Hän kan­nus­taa kaik­kia lak­koon il­mas­to­te­ko­jen puut­tu­mi­sen vuok­si.

Il­mas­ton­muu­tok­sen py­säyt­tä­mi­sek­si on ha­et­tu po­liit­ti­sia rat­kai­su­ja ai­na­kin Rion ym­pä­ris­tö­ko­kouk­ses­ta vuo­des­ta 1992 läh­tien, mut­ta yhä lai­hoin tu­lok­sin. Enää ei edes pu­hu­ta il­mas­ton­muu­tok­sen tor­ju­mi­ses­ta vaan sii­hen so­peu­tu­mi­ses­ta ja luo­pu­mas­sa ol­laan ta­voit­tees­ta, jon­ka mu­kaan maa­pal­lon läm­pe­ne­mi­nen pi­tää py­säyt­tää 1,5 as­tee­seen.

Tuo­rein nuo­ri­so­ba­ro­met­ri Suo­mes­sa­kin pal­jas­taa, et­tä 15 – 29-vuo­ti­ais­ta nuo­ris­ta lä­hes 70 pro­sent­tia on mel­ko tai erit­täin huo­lis­saan il­mas­ton­muu­tok­ses­ta. Ny­ky­nuo­ret ovat fik­su­ja ja yh­teis­kun­nal­li­ses­ti val­veu­tu­nei­ta, mut­ta kuu­luu­ko hei­dän ol­la huo­lis­saan, jopa ah­dis­tu­nei­ta tu­le­vai­suu­des­taan? On­ko se oi­kein? Sil­ti, nuo­ret tai­ta­vat ol­la ai­noa toi­vom­me saa­da päät­tä­jät ym­pä­ri maa­il­man ryh­ty­mään tar­vit­ta­viin, ra­di­kaa­lei­hin kor­jaus­liik­kei­siin.

”Ha­lu­an, et­tä pa­ni­koit­te. Ha­lu­an, et­tä ko­et­te sa­man pe­lon, jota it­se tun­nen joka iki­nen päi­vä”, Thun­berg sa­noi pu­hees­saan maa­il­man joh­ta­vil­le po­lii­ti­koil­le il­mas­to­ko­kouk­ses­sa Puo­lan Ka­to­wi­ces­sä.

Thun­ber­gis­ta on tul­lut il­mas­to­ak­ti­vis­min keu­la­ku­va, il­mas­to­täh­ti, mut­ta hän­tä ajaa hä­nen ah­dis­tuk­sen­sa. As­per­ger-nuo­rel­le asi­at ovat mus­ta­val­koi­sia. Mut­ta juu­ri sel­lai­sia il­mas­to­a­si­at ovat.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?