JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
12.4.2018 8.00

Meitä hinta­luo­ki­tellaan

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Jon­ki­nas­tei­sia äl­lis­tyk­siä ai­heut­ti tiis­tai­na uu­ti­soi­tu Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tok­sen suun­ni­tel­ma kan­sa­lais­ten pis­teyt­tä­mi­ses­tä sen mu­kaan, mil­lai­sia kus­tan­nuk­sia he ai­heut­ta­vat ter­vey­den­huol­to­jär­jes­tel­mäl­le.

THL sel­vit­tää kor­vaus­mal­lia, jon­ka pe­rus­teel­la maa­kun­ta mak­saa tu­le­vil­le sote-kes­kuk­sil­le asi­ak­kais­ta. Täs­sä mal­lis­sa asi­ak­kail­le läis­käis­täi­siin hen­ki­lö­koh­tai­nen hin­ta­lap­pu, jon­ka mu­kaan sote-kes­kus saa kor­vauk­sen maa­kun­nal­ta. Oi­ke­as­ti joka ih­mi­sel­le ei pan­na yk­si­löl­lis­tä hin­taa, vaan pa­rem­min­kin hin­ta­luo­kat tyy­liin ”kes­ki-ikäi­nen työs­sä­käy­vä mies, di­a­be­tes ja se­pel­val­ti­mo­tau­ti”. Hin­nas­sa huo­mi­oi­daan ikä, su­ku­puo­li, pe­rus­sai­rau­det, kou­lu­tus­taus­ta, am­mat­ti ja työ­ter­vey­den asi­ak­kuus.

Ke­lal­ta saa­tai­siin esi­mer­kik­si eri­kois­kor­vat­ta­vien lääk­kei­den käyt­tä­jien tie­dot, jot­ka vai­kut­ta­vat hin­ta­luok­kaan. Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tos kui­ten­kin va­kuut­taa, et­tä mal­lis­sa ei käy­te­tä ke­nen­kään sai­ras­ker­to­muk­sia. Joka ta­pauk­ses­sa se sum­ma, jon­ka maa­kun­ta mak­sai­si sote-kes­kuk­sel­le, riip­puu siis täy­sin sii­tä, kuin­ka ter­vet­tä sak­kia alu­eel­la asuu.

THL:n tut­ki­mus­pääl­lik­kö Timo Sep­pä­lä pe­rus­te­li hin­ta­lap­pu­mal­lia Hel­sin­gin Sa­no­mis­sa (10.4.) sil­lä, et­tä jos joka nu­pis­ta mak­set­tai­siin sote-kes­kuk­sel­le sama sum­ma, niin ne hank­ki­si­vat tie­ten­kin asi­ak­kaik­seen vain ter­vei­tä eli vä­hä­hoi­toi­sia ih­mi­siä. Tämä hou­ku­tus on il­mi­sel­vä, kos­ka kus­tan­nuk­sia pi­tää koko ajan ku­tis­taa.

Kor­vaus­mal­lin on ol­ta­va val­mis en­nen sote-uu­dis­tus­ta, jot­ta sote-kes­kus­ten pe­rus­ta­jat tie­tä­vät, mil­lä pe­rus­teel­la he saa­vat kor­vauk­sen. Täl­lä het­kel­lä asia on vas­ta tut­ki­mus­vai­hees­sa.

En­tis­tä tär­ke­äm­mäk­si nou­see ter­veyt­tä edis­tä­vä ja sai­rauk­sia en­nal­ta­eh­käi­se­vä työ sekä jat­ku­va hy­vin­voin­nis­ta huo­leh­ti­mi­nen. Ter­vey­den hoi­ta­mi­nen on ai­na hal­vem­paa kuin sai­rau­den. Jos THL:n esit­tä­mään mal­liin men­nään, tar­vi­taan kan­nus­ti­mia en­tis­tä enem­män muun mu­as­sa va­lis­tuk­seen ja tyky-työ­hön sekä jo­kai­sen vä­es­tö­no­san osal­lis­ta­mi­seen.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?