JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

Pääkirjoitus
24.10.2019 7.00

Menneisyyden tuntemus rakentaa tulevaa

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Pai­kal­lis­leh­den yk­si teh­tä­vä on tal­len­taa ja tul­ki­ta paik­ka­kun­nan ih­mis­ten, il­mi­öi­den, ta­pah­tu­mien ja elin­kei­no­e­lä­män his­to­ri­aa, taus­to­ja ja ke­hi­tys­tä. Päi­vän­koh­tai­set uu­ti­set ja ta­pah­tu­mat ovat toki sa­no­ma­leh­des­sä etu­si­jal­la, mut­ta tär­ke­ää on myös pei­la­ta sitä, mikä La­pua oli en­nen.

Ju­tut van­hois­ta asi­ois­ta näyt­tä­vät pa­laut­teen pe­rus­teel­la ole­van myös lu­ki­joi­den mie­leen. Tämä ilah­dut­taa ko­vas­ti, kos­ka his­to­ri­an­tun­te­mus­ta pi­de­tään si­vis­tyk­sen läh­tö­koh­ta­na. Jal­ka­vä­en­ken­raa­li Adolf Ern­root­hin kuu­lui­sim­pia lau­sah­duk­sia lie­nee ”kan­sa joka ei tun­ne men­nei­syyt­tään, ei hal­lit­se ny­kyi­syyt­tään, ei­kä ole val­mis ra­ken­ta­maan tu­le­vai­suut­ta var­ten.” Tämä kos­kee pait­si koko maan his­to­ri­aa myös jo­kai­sen hen­ki­lö­koh­tais­ta elä­mää: per­heen, su­vun, ky­län, hei­mon men­nei­syyt­tä. It­se­tun­te­muk­sen ja it­se­tun­non vah­vim­mat ra­ken­nus­puut tu­le­vat juu­ris­tos­ta.

Täs­sä leh­des­sä on pa­ri­kin jut­tua, jois­sa ker­ra­taan la­pu­a­lais­ta his­to­ri­aa. Kes­ki­au­ke­a­mal­la on ko­mi­an kaks­foo­nin­ki­sen ta­ri­na, täl­lä ker­taa Tiis­ten­jo­el­ta. Ta­lon nuo­ri isän­tä on jär­jes­tyk­ses­sä yh­des­tois­ta. Yk­si su­vun esi­van­hem­mis­ta on La­pu­an en­sim­mäi­siä yli­op­pi­lai­ta.

Jut­tu­sar­ja van­hois­ta la­pu­a­lai­sis­ta ta­lois­ta on ol­lut ty­kät­ty. Kun La­pua on ol­lut muut­to­voit­to­kun­ta pit­kään, niin ta­lo­jen ta­ri­nat ovat mo­nel­le uus­la­pu­a­lai­sel­le tun­te­mat­to­mia. Olem­me saa­neet myös ki­vas­ti vih­jei­tä sar­jaan so­pi­vis­ta ta­lois­ta, niis­tä kii­tos ja li­sää saa pan­na tu­le­maan.

Si­vul­la 9 on jut­tu mar­ras­kuun 11. päi­vä La­pu­al­la en­si-il­tan­sa saa­vas­ta do­ku­ment­tie­lo­ku­vas­ta, joka ker­too Mat­ti Lau­ri­lan joh­ta­man La­pu­an suo­je­lus­kun­nan so­ta­ret­kes­tä va­paus­so­das­sa. Te­keil­lä on to­del­la mie­len­kiin­toi­nen draa­ma­do­ku­ment­ti, luu­li­si sen kiin­nos­ta­van la­pu­a­lai­sia. ”Kun pai­nu­vi päät” -ni­men saa­nut elo­ku­va näh­dään La­pu­al­la mar­ras­kuus­sa. Va­paus­so­ta tai si­säl­lis­so­ta ja­kaa edel­leen mie­li­pi­tei­tä, mut­ta se on joka ta­pauk­ses­sa vah­va ja mää­rit­tä­vä osa la­pu­a­lais­ta his­to­ri­aa jo Lau­ri­loi­den kaut­ta. Pu­hu­mat­ta­kaan sii­tä, mikä mer­ki­tys La­pu­an lu­mi­au­ral­la oli koko maan his­to­ri­al­le. Men­kää kat­so­maan. En­si-il­las­sa Bio Ma­ri­ly­nis­sä 11.11. on mu­ka­na myös elo­ku­van oh­jaa­ja Juha Rin­ne­ka­ri.