JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
22.8.2017 8.30

Messuilla viihdyttiin

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Vii­kon­lo­pun La­kia-mes­sut on­nis­tui­vat jäl­leen ihan nap­piin. Vii­me vuon­na en­sim­mäis­tä ker­taa jär­jes­tet­ty ta­pah­tu­ma li­sä­si kä­vi­jä­mää­rään­sä ja saa­nee näin ol­len jat­koa en­si vuon­na. La­pu­an Yrit­tä­jien pu­heen­joh­ta­ja Esa Suu­ta­la lu­pai­lee, et­tä yrit­tä­jien hal­li­tus te­kee pää­tök­sen jat­kos­ta jo seu­raa­vas­sa ko­kouk­ses­saan.

Pien­ten haas­tat­te­lu­jen pe­rus­teel­la vä­keä oli pait­si La­pu­al­ta, myös ai­na­kin Sei­nä­jo­el­ta, Kuor­ta­neel­ta, Yli­här­mäs­tä, Ala­vu­del­ta, Kau­ha­val­ta ja Ylis­ta­ros­ta. Ja ilah­dut­ta­van pal­jon ihan uu­sia la­pu­a­lai­sia. Ylei­sö­pa­laut­teen pe­rus­teel­la La­kia-mes­sut so­pii La­pu­an ta­pah­tu­ma­ka­len­te­riin eri­no­mai­ses­ti. Ke­vääl­lä mark­ki­nat, syys­puo­lel­la La­kia-mes­sut. Näyt­tää sil­tä, et­tä mes­su­jen oh­jel­ma oli myös pas­se­li. Asi­aa ja viih­det­tä, pai­na­vaa sa­naa kan­sa­ne­dus­tus­lai­tok­ses­ta ja ko­toi­sil­ta päät­tä­jil­tä. Mes­su­jen asi­a­si­säl­lös­tä ja fii­lik­sis­tä li­sää vie­rei­sel­lä si­vul­la ja kes­ki­au­ke­a­mal­la.

* * *

Toi­mi­tuk­ses­sa kes­kus­tel­tiin maa­nan­tai­na jär­kyt­ty­nei­nä Tu­run ter­ro­ri­te­os­ta ja sen seu­rauk­sis­ta. Koim­me, ku­ten muut­kin suo­ma­lai­set, suur­ta vi­haa te­ki­jää koh­taan. Meis­tä mo­nel­la on su­ku­lai­sia tai tut­ta­via Tu­rus­sa.

Mut­ta ku­ten tänä so­si­aa­li­sen me­di­an ja to­tuu­den­jäl­kei­se­nä ai­ka­kau­te­na on tapa, ku­lo­val­ke­an ta­voin le­vi­si jäl­leen myös sil­mi­tön rai­vo kaik­kia te­ki­jän maan­mie­hiä ja mui­ta maa­han­muut­ta­jia koh­taan. To­si­a­si­oil­la ei tun­nu ole­van enää mi­tään vä­liä, kun jopa pe­rus­suo­ma­lais­ten pu­heen­joh­ta­ja si­tee­raa va­le­me­di­an val­heel­lis­ta uu­tis­ta Tu­run ta­pah­tu­mis­ta. Vi­de­o­ku­vien ää­ni­maa­il­maa se­li­tet­tiin so­mes­sa mus­tas­ta val­koi­sek­si, asi­at kään­net­tiin oman ide­o­lo­gi­an mu­kai­sek­si.

Suu­rim­man rai­von tun­tuu nos­tat­ta­van nyt se, et­tä uh­re­ja aut­ta­maan rien­tä­neis­tö moni oli myös maa­han­muut­ta­ja.

Toi­mit­ta­jien kei­no kä­si­tel­lä ta­pah­tu­mia ja pa­ran­taa maa­il­maa on pe­rin­tei­ses­ti ol­lut ta­pah­tu­mien ja to­si­a­si­oi­den esiin­tuo­mi­nen. Nyt näyt­tää sil­tä, et­tä ne ei­vät enää rii­tä. Me ker­rom­me mal­til­la fak­to­ja, vas­ta­puo­li am­puu ty­kil­lä. Voi­mat­to­muu­den tun­ne on ras­kas.

Toi­vom­me voi­mia kai­kil­le niil­le, joi­ta Tu­run ter­ro­ri­te­ko kos­ket­ti lä­hel­tä.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?