JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
11.12.2018 8.00

Metalli vetää, ja muukin teollisuus

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Ti­las­to­kes­kuk­sen tuo­reen jul­kis­tuk­sen mu­kaan Suo­mes­sa si­jait­se­vien te­ol­li­suu­sy­ri­tys­ten ti­laus­kan­ta kas­voi lo­ka­kuus­sa pe­rä­ti 22,7 pro­sent­tia ver­rat­tu­na vuo­den­ta­kai­seen. Koko vuo­den ai­ka­na te­ol­li­sen tuo­tan­non ti­laus­ten ar­vo on kas­va­nut 3,2 pro­sent­tia ver­rat­tu­na vuo­teen 2017.

Ti­laus­mää­rät ovat kas­va­neet nyt yh­tä­jak­soi­ses­ti vii­si kuu­kaut­ta. Tou­ko­kuus­sa ko­et­tiin not­kah­dus, kun töi­tä tuli si­sään pal­jon vä­hem­män kuin vuo­si sit­ten. Sii­tä on nous­tu ta­sai­seen tah­tiin lo­ka­kuun lo­pun mit­taus­het­keen saak­ka.

Yri­tyk­set sai­vat uu­sia ti­lauk­sia vii­me vuot­ta enem­män kai­kil­la te­ol­li­suu­den toi­mi­a­loil­la. Eni­ten uu­sia ura­koi­ta saa­daan teh­dä me­tal­li­te­ol­li­suu­des­sa, jos­sa kaup­paa teh­tiin lo­ka­kuus­sa pe­rä­ti 30,3 pro­sen­tin edes­tä enem­män kuin vuo­si ta­ka­pe­rin. Pa­pe­ri­puo­lel­la kas­vua on vii­me vuo­den lo­ka­kuu­hun ver­rat­tu­na 13,9 pro­sent­tia ja ke­mi­an­te­ol­l­li­suu­des­sa 2,8 pro­sent­tia.

Sa­maan ai­kaan kun ti­lauk­sia on si­säs­sä en­nä­tys­pal­jon, on myös tuo­tan­to eli teh­das­hal­leis­ta ulos läh­te­vän ta­va­ran mää­rä kas­va­nut lo­ka­kuus­sa vuo­den­ta­kai­seen ver­rat­tu­na.

Kas­vua on to­sin täs­sä lu­vus­sa vä­hän: tä­män vuo­den lo­ka­kuus­sa te­ol­li­sen tuo­tan­non mää­rä on vain 0,8 suu­rem­pi kuin vuo­si sit­ten. Mut­ta al­ku­vuo­des­ta läh­tien mi­tat­tu­na Suo­men te­ol­li­sen tuo­tan­non mää­rä on kas­va­nut 4 pro­sent­tia vuo­teen 2017 ver­rat­tu­na.

Te­ol­li­sen tuo­tan­non ti­laus­kan­taa vä­rit­tää toki se fak­ta, et­tä kun tu­lee ti­laus si­sään, niin se mer­ki­tään juu­ri sil­le kuu­kau­del­le ei­kä jak­so­te­ta pi­dem­mäl­le ajan­jak­sol­le. Li­säk­si tuo­tan­non mää­rä vaih­te­lee kau­sit­tain ja aloit­tain. Lo­ka­kuus­sa on tuo­tet­tu vä­hem­män ta­va­raa kuin syys­kuus­sa, vaik­ka koko vuon­na tuo­tan­to on kas­va­nut.

Pi­dem­mäl­lä ajal­la tar­kas­tel­tu­na vuon­na 2009 ko­et­tiin kova not­kah­dus, jos­ta nous­tiin jyr­käs­ti vuo­den 2011 al­ku­puo­lel­le.

Sii­tä ti­laus­kan­nat läh­ti­vät jäl­leen las­kuun, mut­ta noin vuo­den 2015 lo­pul­la al­koi ta­sai­nen kas­vu, joka jat­kuu edel­leen. Sil­le peuk­ku ja toi­ve pit­käs­tä jat­ku­mos­ta.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?