JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
6.8.2019 8.00

Myönteistä näkyvyyttä

Fan­ni Aal­to

fan­ni.aal­to@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Tääl­lä ta­pah­tuu ihan huo­maa­mat­ta pal­jon hie­no­ja asoi­ta. La­pua on vii­me ai­koi­na ol­lut esil­lä val­ta­kun­nal­li­ses­sa me­di­as­sa niin pai­kal­lis­ten käy­tän­tö­jen kuin myös paik­ka­kun­nal­le pau­kah­ta­neen lot­to­voi­ton myö­tä. Myös SM-mes­ta­ruuk­sia on saa­tu la­pu­a­lai­siin ni­miin ur­hei­lu­la­jis­sa jos toi­ses­sa.

Vii­me vii­kol­la saat­to­käy­tän­töä kun­ni­oit­ta­neet mo­po­po­jat he­rät­ti­vät huo­mi­o­ta val­ta­kun­nal­li­ses­sa me­di­as­sa ja sai­vat val­tai­san pa­lau­te­vir­ran elet­tä ar­vos­ta­neil­ta ih­mis­tä ym­pä­ri Suo­mea. Täl­lais­ten il­mi­öi­den ää­rel­lä on­kin hyvä py­säh­tyä poh­ti­maan, osa­taan­ko La­pu­al­la ar­vos­taa ja ol­la yl­pei­tä omis­taan. Osa­taan­ko huo­ma­ta kaik­ki po­si­tii­vi­set asi­at ja uu­ti­set, jot­ka ovat myös mer­ki­tyk­sel­li­siä kau­pun­gin ima­gon kan­nal­ta? Kos­ka La­pu­al­le toi­vo­taan li­sää vä­keä, täl­lai­set uu­ti­set nou­se­vat ar­voon­sa.

Vii­me vii­kol­la la­pu­a­lai­siin ni­miin ki­lah­ti­vat Suo­men mes­ta­ruu­det on­gin­nas­ta ja vir­tu­aa­li­ses­ta kil­pa-ajos­ta. Unoh­taa ei sovi Vir­ki­än Su­per­pe­sik­sen nai­sia, jot­ka ovat na­pan­neet an­si­ok­kai­ta voit­to­ja ja vi­lis­seet ur­hei­lu-uu­tis­ten ot­si­kois­sa voi­ton­rie­mui­sin ku­vin. Ur­hei­lus­sa on nii­tet­ty me­nes­tys­tä myös muis­sa la­jeis­sa. Voi­daan sum­ma­ta, et­tä meil­lä on täl­lä­kin sa­ral­la mo­nen la­jin osaa­jaa ja tai­ta­jaa.

Sen li­säk­si, et­tä on ai­het­ta ar­vos­taa nä­ky­vyyt­täm­me koko val­ta­kun­nas­sa, on hyvä an­taa kii­tos­ta myös kai­kel­le sil­le tär­ke­äl­le, hil­jai­sel­le toi­min­nal­le, jota mo­net te­ke­vät La­pu­an ke­hi­tyk­sen ja ih­mis­ten hy­vin­voin­nin eteen. La­pu­al­ta löy­tyy pal­jon mer­ki­tyk­sel­lis­tä osaa­mis­ta ja toi­min­taa, jot­ka ei­vät vält­tä­mät­tä ai­na saa­vu­ta an­sait­se­maan­sa nä­ky­vyyt­tä ja huo­mi­o­ta. Kii­tos kuu­luu­kin kai­kil­le pai­kal­li­sil­le myön­tei­sen ima­gon lä­het­ti­läil­le kuin myös taus­tal­la toi­mi­vil­le osaa­jil­le, jot­ka pyr­ki­vät te­ke­mään La­pu­as­ta mah­dol­li­sim­man hy­vän pai­kan meil­le jo­kai­sel­le. Suun­ta on oi­val­li­nen, jo­kai­sel­la kun­ta­lai­sel­la on sii­hen an­net­ta­vaa.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?