JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
3.12.2019 8.00

Nimellä, kiitos

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Sään­nöl­li­sin vä­li­a­join jou­dun kir­joit­ta­maan täl­lä pals­tal­la täs­tä sa­mas­ta ai­hees­ta.

Me leh­den­te­ki­jät uu­ti­soim­me asi­ois­ta ihan omal­la ni­mel­läm­me. Täs­sä­kin kir­joi­tuk­ses­sa lu­kee pääl­lä, ke­nen ai­voi­tuk­sia ri­veil­lä on. Jo­kai­ses­sa haas­tat­te­lus­sa myös lu­kee, kuka sen on kir­joit­ta­nut ja ku­van­nut. Sa­moin kun me leh­des­tä soi­tam­me eri ta­hoil­le, esit­te­lem­me ai­na it­sem­me en­sin. On­han vas­ta­puo­len hyvä tie­tää, kuka soit­taa. Ja sitä pait­si me ha­lu­am­me tul­la tu­tuik­si ih­mi­sil­le, on kiva et­tä tie­de­tään puo­lin ja toi­sin ni­met ja naa­mat.

Kuu­luu myös ai­van pe­rus­koh­te­li­ai­suu­teen ja käy­tös­ta­poi­hin ker­toa ni­men­sä, kun ot­taa yh­teyt­tä eri ta­hoil­le.

Hy­vät käy­tös­ta­vat ei­vät kui­ten­kaan kos­ke kaik­kia. Vii­me vii­kol­la toi­mi­tuk­seen soit­ti pa­ri­kin eri ker­taa mies, joka ei esi­tel­lyt it­se­ään. Jo täs­tä ni­met­tö­myy­des­tä voi yleen­sä ar­va­ta, mil­lais­ta teks­tiä on tu­los­sa – ei­kä ar­vaus pet­tä­nyt täl­lä­kään ker­taa.

Yh­den asi­an uu­ti­soin­ti on kuu­lem­ma ol­lut täy­sin vää­rän­lais­ta, leh­ti on kau­pun­gin­val­tuus­ton mää­räys­val­las­sa ja koko leh­ti on men­nyt muu­ten­kin ai­van pom­miin vii­me ai­koi­na. Kun asi­a­kas­pal­ve­lu vas­ta­si mie­hel­le ys­tä­väl­li­ses­ti, niin se­hän vain kiih­dyt­ti li­sää ja nos­ti vo­lyy­miä.

Toi­vom­me ko­vas­ti teil­tä lu­ki­joil­ta pa­lau­tet­ta, kriit­tis­tä­kin. Kaik­ki vas­taa­no­te­taan ja mie­lel­lään kes­kus­tel­laan asi­ois­ta. Mut­ta ni­met­tö­mien kans­sa em­me kes­kus­te­le – ei­kä ni­me­tön pus­kis­ta huu­te­lu ai­heu­ta mi­tään toi­men­pi­tei­tä, lä­hin­nä se nau­rat­taa. Ja sur­ku­kin tu­lee, jos joku niin pal­jon hä­pe­ää ni­me­ään, et­tei keh­taa sitä sa­noa.

Ih­mi­nen, joka huu­taa pu­he­li­meen ni­met­tö­mä­nä, an­taa pel­ku­ri­mai­sen ja fla­taa­sen ku­van it­ses­tään.

Ol­laan siis edel­leen yh­tey­des­sä, mut­ta ni­mel­lä, kii­tos.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?