JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
12.11.2020 8.00

Nisukaffien paikka, vaikka naapurikin sai

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

La­pu­an Yrit­tä­jät ry. päät­ti tänä vuon­na pal­ki­ta jo­kai­sen jä­se­ny­ri­tyk­sen­sä ”Vuo­den yrit­tä­jä” -kun­ni­a­kir­jal­la. Ko­ro­na­vuon­na ei voi­da jär­jes­tää pal­kit­se­mis­juh­lia, mut­ta yh­dis­tys ha­lu­si jol­la­kin ta­val­la tar­jo­ta iloi­sen het­ken jä­se­nil­leen ja tsem­pa­ta yrit­tä­jiä eteen­päin pit­kään jat­ku­nees­sa poik­keus­ti­las­sa. Kun­ni­a­kir­jat pan­tiin pos­tiin, ja suu­rin osa saa­jis­ta on var­maan ne jo eh­ti­nyt ava­ta. Vie­rei­sel­lä si­vul­la yrit­tä­jäyh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­ja ker­too asi­as­ta li­sää.

Myös La­pu­an Sa­no­mat oli kun­ni­a­kir­jan saa­nei­den jou­kos­sa. Me­kin olem­me yri­tys, vaik­ka jos­kus toi­sin luul­laan. (Leh­teä teh­dään myyn­ti­tu­loil­la, myy­tä­vät tuot­teet ovat leh­den ti­laus tai leh­ti-il­moi­tus – me em­me siis toi­mi val­ti­on tai ve­ron­mak­sa­jien ra­hoil­la ku­ten esi­mer­kik­si YLE, ei­kä meil­lä ikä­vä kyl­lä ole mi­tään sa­lais­ta ra­ha­sam­poa.) Tämä La­pu­an Yrit­tä­jien tun­nus­tus tun­tuu tosi hy­väl­tä, kos­ka vuo­si on ol­lut ras­kas ja eri­koi­nen. Ihan ta­kuul­la juom­me leh­den väen kes­ken kak­ku­kah­vit, kun saa­daan en­si vii­kon jou­lu­kau­de­na­vaus­leh­ti pai­noon. Pla­kaat­ti pan­naan hy­väl­le pai­kal­le, ja sitä kat­sel­les­sa on lupa joka ker­taa ke­hais­ta it­se­ään. Hyvä me, tä­hän as­ti on sel­vit­ty, sa­mal­la si­sul­la eteen­kin­päin.

Ku­ten ai­na, kun jo­ta­kin teh­dään ihan hy­väs­tä sy­dä­mes­tä ja kan­nus­ta­mi­sen ha­lus­ta, tä­tä­kin tem­paus­ta on eh­dit­ty kri­ti­soi­maan ja moit­ti­maan. Mik­si kai­kil­le jä­se­nil­le? No, mik­si ei? Mikä pal­kin­to se on, joka an­ne­taan jo­kai­sel­le? No se on sel­lai­nen, joka ilah­dut­taa jo­kais­ta saa­jaa. On­ko ilo pie­nem­pi, jos naa­pu­ri­kin sai pal­kin­non?

Huo­li­mat­ta sii­tä, kuka muu kun­ni­a­kir­jan saa, on se ihan vil­pi­tön tun­nus­tus jo­kai­sel­le saa­jal­le. Yk­si yrit­tä­jäyh­dis­tyk­sen jä­sen ke­hui tem­paus­ta so­mes­sa sa­no­en, et­tä kun­ni­a­no­soi­tus meni ai­van oi­ke­aan paik­kaan, jo­hon joku vää­rä­leu­ka to­te­si, et­tä tai­dat ol­la eh­dol­la kun­nal­lis­vaa­leis­sa. Näin ei kui­ten­kaan ole.

Vil­pit­tö­mään hy­vään näyt­tää ole­van to­del­la vai­ke­aa us­koa. Jos oi­kein pin­nis­tää, niin eh­kä­pä se on­nis­tuu. On ole­mas­sa hy­vää myös il­man oman edun ta­voit­te­lua. On­nea muil­le­kin pal­ki­tuil­le ja jo­kai­sel­le yri­tyk­sel­le, joka lo­puil­laan ole­vas­ta vuo­des­ta sel­vi­ää jo­ta­kuin­kin kui­vin ja­loin.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?