JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
14.11.2017 8.00

Nuoret kunniavartioon sanka­ri­hau­doille

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Kun isän­maa juh­lii sa­taa it­se­näis­tä vuot­taan, ha­lu­taan kiin­nit­tää eri­tyis­tä huo­mi­o­ta nii­hin, jot­ka va­pau­tem­me tur­va­si­vat vii­me so­dis­sa. Tam­pe­reel­la syn­tyi idea jär­jes­tää it­se­näi­syys­päi­vän kun­ni­a­var­ti­oon jo­kai­sel­le san­ka­ri­hau­dal­le sii­hen hau­da­tun vai­na­jan ikäi­nen nuo­ri.

Myös La­pu­al­la on läh­det­ty vas­taa­maan haas­tee­seen. Puu­ha­mie­hi­nä hank­kees­sa ovat Mar­ko Koh­ta­la ja Juk­ka Tau­ri­ai­nen, joka ker­too, et­tä La­pu­al­la kun­ni­a­var­ti­oon tar­vit­tai­siin jopa lä­hes nel­jä­sa­taa nuor­ta poi­kaa tai tyt­töä: Tiis­ten kirk­ko­maal­la le­pää 65 san­ka­ri­vai­na­jaa, La­pu­an tuo­mi­o­kir­kon nur­men al­la kol­me­sa­taa, ja Kau­ha­jär­vel­lä­kin on oma san­ka­ri­hau­ta. Naa­pu­ri­pi­tä­jis­tä ai­na­kin Ala­jär­vel­lä on sa­man­lai­nen han­ke vi­reil­lä. Mie­het ovat ot­ta­neet yh­teyt­tä muun mu­as­sa La­pu­an lu­ki­oon ja Maan­puo­lus­tus­kou­lu­tu­syh­dis­tyk­seen, mut­ta yh­teis­työ­kump­pa­nei­ta tar­vi­taan li­sää.

Tä­män nuo­ris­ta koo­tun kun­ni­a­var­ti­on tar­koi­tuk­se­na on osoit­taa kun­ni­oi­tus­ta san­ka­ri­vai­na­jil­le ja koko so­dan­käy­neen su­ku­pol­ven työl­le. Mut­ta luon­nol­li­ses­ti se toi­mii jär­kyt­tä­vä­nä osoi­tuk­se­na sii­tä, mi­ten nuo­ria so­das­sa ol­leet mie­het ja nai­set oli­vat, ja mi­ten pal­jon hei­tä oli. Kun yh­des­tä su­ku­pol­ves­ta pois­tuu muu­ta­mas­sa vuo­des­sa sa­to­ja nuo­ria, se is­kee mit­taa­mat­to­man haa­van koko paik­ka­kun­nan elä­mään.

Te, joil­la on ko­to­na nuo­ria poi­kia ja tyt­tö­jä: Voi­sit­te­ko ot­taa asi­an pu­heek­si? Läh­ti­si­kö teil­tä nuo­ri run­saak­si tun­nik­si osoit­ta­maan kun­ni­oi­tus­ta isän­maal­le ja sen eteen tais­tel­leil­le? En­tä ur­hei­lu­seu­rat, yh­dis­tyk­set, Ämy­rin väki, Se­dun La­pu­an opis­ke­li­jat? Tau­ri­ai­nen ko­ros­taa, et­tä sekä po­jat et­tä ty­töt kel­paa­vat. Jos asia osuu omaan vel­vol­li­suu­den­tun­toon, kan­nat­taa ol­la yh­tey­des­sä Mar­ko Koh­ta­laan tai Juk­ka Tau­ri­ai­seen.

Haas­te on hei­tet­ty. Toi­vot­ta­vas­ti La­pu­al­la vas­ta­taan.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?