JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
30.12.2019 8.00

Nyt menee tunteisiin

Min­na Vai­ni­on­pää

min­na.vai­ni­on­paa@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Tänä vuon­na moni jät­tää ilo­tu­lit­teet kaup­paan. Huo­men­na, il­lan ja yön myö­häi­si­nä tun­tei­na, näh­dään ja ko­e­taan, mikä on la­pu­a­lais­ten suh­tau­tu­mi­nen uu­den­vuo­den ilo­tu­lit­tei­siin.

Ra­ke­tit ja­ka­vat mie­li­pi­tei­tä puo­les­ta ja vas­taan. Puo­les­ta­pu­hu­jat ha­lu­a­vat juh­lia vuo­den­vaih­det­ta räis­ki­mäl­lä ilo­tu­lit­tei­ta ko­ti­pi­hal­laan yk­sin tai yh­des­sä, ku­ten ovat ai­na teh­neet. Vas­tus­ta­jat taas toi­vo­vat rä­jäy­tyk­siin jo­tain jär­keä niin, et­tä ilo­tu­lit­ta­mi­nen an­net­tai­siin am­mat­ti­lais­ten hoi­det­ta­vak­si.

Asi­as­ta on ky­syt­ty myös kan­sa­lai­sil­ta. Vii­me vuo­den jou­lu­kuun alus­sa teh­ty kan­sa­lai­sa­loi­te ilo­tu­lit­tei­den ku­lut­ta­ja­myyn­nin kiel­tä­mi­ses­tä on eden­nyt edus­kun­nan kä­sit­te­lyyn. Se ke­rä­si kaik­ki­aan yli 65 000 al­le­kir­joi­tus­ta. Maa­seu­dun Tu­le­vai­suus on teet­tä­nyt myös asi­as­ta tut­ki­muk­sen, jon­ka mu­kaan 47 pro­sent­tia vas­tan­neis­ta ha­lu­aa kiel­tää ilo­tu­lit­tei­den yk­si­tyi­sen käy­tön ja 43 pro­sent­tia hy­väk­syy ny­ky­käy­tän­nön. 10 pro­sent­tia ei osaa sa­noa kan­taan­sa.

Mie­len­kiin­toi­sen sä­vyn ra­ket­ti­kes­kus­te­luun tuo myös se, et­tä mo­net isot kaup­pa­ket­jut ovat luo­pu­neet ilo­tu­lit­tei­den myyn­nis­tä. Pää­tös on teh­ty myyn­ti­lu­ku­jen pe­rus­teel­la, kos­ka kaup­pa ei käy. Osak­si pää­tös­tä pe­rus­tel­laan pe­ri­aat­tee­na.

Jär­ki­syil­lä pe­rus­tel­len ilo­tu­lit­tei­den käyt­tö ai­heut­taa joka vuo­si hait­to­ja ja vaa­ro­ja ih­mi­sil­le, eläi­mil­le ja ym­pä­ris­töl­le. Vam­mat liit­ty­vät lä­hes yk­si­no­maan ku­lut­ta­ja­käyt­töön. Ja kuin­ka moni ra­ket­tien am­pu­ja on vii­meis­tään seu­raa­va­na päi­vä­nä ke­rää­mäs­sä ra­ket­tien­hyl­sy­jä ja -räip­pei­tä pois luon­nos­ta.

Uu­si­vuo­si il­man ra­ket­te­ja on mo­nen mie­les­tä kuin jou­lu il­man kink­kua. Ajat kui­ten­kin muut­tu­vat ja haas­ta­vat mei­tä uu­teen ajat­te­luun myös uu­den­vuo­den juh­la­pe­rin­tei­den suh­teen.

Ilois­ta uut­ta vuot­ta, ra­ke­teil­la tai il­man!

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?