JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
20.2.2020 8.00

Nyt saa trossata

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Ku­ten hy­vin tie­de­tään, on La­pu­al­la maan mah­ta­vim­mat ky­lät. Kes­kus­tas­ta kym­me­nen – muu­ta­man kym­me­nen ki­lo­met­rin pääs­sä on elin­voi­mai­sia taa­ja­mia, jois­ta ei to­del­la­kaan tar­vit­se sam­mu­tel­la va­lo­ja. Ra­ken­ne­taan uu­sia ta­lo­ja, syn­tyy lap­sia, te­ol­li­suus ku­kois­taa.

Tämä tie­de­tään myös kau­pun­gin­ta­lol­la, ja kau­pun­gin­joh­ta­ja Satu Kan­ka­reel­la on­kin nyt kova halu nos­taa esiin si­vu­ky­liä, nii­den par­hai­ta puo­lia, ky­lis­sä si­jait­se­via yri­tyk­siä, har­ras­tus­mah­dol­li­suuk­sia, tont­te­ja ja kult­tuu­ri­his­to­ri­aa.

Tätä sil­mäl­lä­pi­tä­en kau­pun­ki kut­suu it­sen­sä nyt ky­lään. Päi­viä on täl­le ke­vääl­le ka­len­te­ris­sa mer­kit­ty­nä nel­jä, ja kuka en­sim­mäi­se­nä eh­tii, saa va­ra­ta il­lat. Ky­lä­ak­tii­vit, soit­ta­kaa äk­kiä kau­pun­gin­ta­lol­le, voi ol­la et­tä en­si­mäi­set il­lat on jo va­rat­tu.

La­pu­an Sa­no­mat on vah­vas­ti mu­ka­na ky­läil­lois­sa. Me tu­lem­me kau­pun­gin väen kans­sa pai­kan pääl­le ja le­väy­täm­me jo­kai­sel­le ky­läl­le seu­raa­val­ta vii­kol­ta vä­hin­tään au­ke­a­man. Tar­koi­tus näis­sä il­lois­sa on ni­me­no­maan kes­kit­tyä sii­hen, mitä po­si­tii­vis­ta ky­lil­tä löy­tyy. Va­lit­taa­kin saa – sitä var­ten kau­pun­gin väki tuo mu­kaan pa­lau­te­bo­xin. Mut­ta il­to­jen var­si­nai­nen tar­koi­tus on se, et­tä ky­län väki saa tros­sa­ta ai­van hä­pei­le­mät­tä kai­kel­la mah­ta­val­la mitä omal­ta ky­läl­tä löy­tyy.

Ja muu­ten, meil­lä leh­des­sä on tou­ko­kuul­la val­ta­kun­nal­li­nen ”Ky­lät ja kort­te­lit” -lii­te, joka kes­kit­tyy tä­hän sa­maan asi­aan. La­pua on pal­jon muu­ta­kin kuin Ko­so­lan ris­ti tai Alan­gon alue. Ky­lä­liit­tees­sä tuom­me esil­le ky­lien par­hai­ta puo­lia, te­ol­li­suut­ta, asuk­kai­ta ja tou­hu­ja.

Hy­vää tal­vi­lo­maa niil­le joil­la se on! Lo­man voi käyt­tää vaik­ka ha­ra­voin­tiin tai kuk­ka­si­pu­lien is­tut­ta­mi­seen.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?