JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
10.3.2020 8.00

Onnea, Keskuskoulu!

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Tänä vuon­na juh­li­taan mo­nen la­pu­a­lai­sen kou­lun ta­sa­vuo­sia. Tam­mi­kuus­sa uu­ti­soim­me Män­ni­kön sa­ta­vuo­ti­aas­ta kou­lus­ta, ja tu­los­sa on myös Pou­tun kou­lun sa­ta­vuo­tis­jut­tu. Niin Män­ni­kös­sä kuin Pou­tus­sa­kin juh­li­taan mo­nin ta­voin pit­kin vuot­ta.

Täs­sä leh­des­sä on jut­tua pe­rä­ti 150 vuot­ta täyt­tä­väs­tä kir­kon­ky­län kan­sa­kou­lus­ta. Se tun­ne­taan tänä päi­vä­nä ni­mel­lä Kes­kus­kou­lu. Sa­mal­la ton­til­la on lap­su­kai­sia si­vis­tet­ty opin sau­nas­sa vuo­des­ta 1870. Toki jo sitä en­nen La­pu­al­la, ku­ten muu­al­la­kin, kirk­ko opet­ti nuo­ri­soa. M. O. Kart­tu­sen ”La­pu­an sa­ta­vuo­ti­as kan­sa­kou­lu” -te­ok­ses­sa vuo­del­ta 1972 ker­ro­taan, et­tä jo 1700-lu­vul­la La­pu­an kir­kon vie­res­sä on ol­lut luk­ka­ril­la kou­lu­tu­pa, jos­sa tämä on opet­ta­nut ky­lil­tä tu­le­via ta­vaa­maan ja lu­ke­maan. Ja kun Ala­här­män ja Kuor­ta­neen luk­ka­rit ei­vät osan­neet it­se­kään lu­kea, niin siel­tä­kin pan­tiin nuo­ri­so La­pu­al­le lu­kuop­piin.

Tä­män kir­joit­ta­ja on Kes­kus­kou­lun kas­vat­ti 1970-lu­vun lo­pul­ta. Kou­lu­a­jal­ta on mo­nen­kir­ja­via muis­to­ja, suu­rim­mak­si osak­si po­si­tii­vi­sia.

Isoon kou­lu­ra­ken­nuk­seen meno jän­nit­ti niin et­tä vat­tas­ta ki­vis­ti. On­nek­si eka­luo­kal­le tuli iha­na opet­ta­ja, Ai­la Kes­ki­saa­ri. Ihas­tuin opet­ta­jaan niin tu­len­pa­la­vas­ti et­tä ko­to­na­kin äi­tiä ti­tu­lee­ra­sin va­hin­gos­sa opet­ta­jak­si. Tuo­hon ai­kaan van­not­tiin ma­te­ma­tii­kas­sa jouk­ko-opin ni­meen. Ko­ti­vä­ki oli ih­meis­sään, kun las­ken­to ei enää ol­lut ta­val­lis­ta yh­teen- ja vä­hen­nys­las­kua, vaan pu­hut­tiin al­ki­ois­ta, uni­o­neis­ta ja osa­jou­kois­ta. Ruot­sis­ta meil­le ek­sy­nyt se­koi­lu pois­tet­tiin jos­sa­kin vai­hees­sa ope­tus­suun­ni­tel­mas­ta. Pie­nel­le op­pi­laal­le se oli kä­sit­tä­mä­tön­tä hep­re­aa ja sam­mut­ti al­ka­neen plus­las­kuin­nos­tuk­sen.

Ala­luo­kil­la Kes­kus­kou­lun väki kävi ruo­ka­las­sa syö­mäs­sä. Siel­lä näki myös ko­ti­ta­lous­tun­nil­le tu­le­via ylä­as­te­lai­sia, jot­ka näyt­ti­vät ai­van ai­kui­sil­ta. Muu­ta­mal­la jou­kon joh­ta­jal­la oli ko­me­at sol­ki­saap­paat, joi­ta kuu­lem­ma käyt­ti­vät moot­to­ri­pyö­räi­li­jät. Ty­töil­lä oli sil­mis­sä vah­vat ra­jauk­set ja kam­pa ta­ka­tas­kus­sa. Ja ne us­kal­si­vat jau­haa purk­kaa suus­sa kou­lun alu­eel­la. Se vas­ta oli jo­ta­kin.

Nel­jän­nel­tä tai vii­den­nel­tä luo­kal­ta opet­ta­jak­si vaih­tui Mik­ko Karp­pa­la, jon­ka haas­tat­te­lu on kes­ki­au­ke­a­mal­la. Hän oli jä­mäk­kä mut­ta haus­ka opet­ta­ja, ja sitä pait­si eri­no­mai­nen ta­ri­nan­ker­to­ja. Karp­pa­lal­la oli haus­ko­ja jut­tu­ja ja sut­kau­tuk­sia La­pu­al­ta, niis­tä jo­ku­nen kes­ki­au­ke­a­mal­la. Mie­leen jäi myös hä­nen ker­to­man­sa ta­ri­na ujon po­jan rak­kaus­kir­jees­tä. Kun ei us­kal­ta­nut suo­raan ker­toa ty­töl­le et­tä tyk­kää, saa­ti et­tä oli­si pe­rän­nyt vas­ta­rak­kaut­ta, niin poi­ka lä­het­ti ty­töl­le lap­pu­sen, jos­sa luki ”Ras­ti ru­tuun, jos raks­tat mua”.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?