JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
2.7.2019 8.00

Opiskelupaikka joka kolmannelle

Min­na Vai­ni­on­pää

min­na.vai­ni­on­paa@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Par­hail­laan moni nuo­ri se­laa in­nois­saan vuok­ra-asun­to­mark­ki­noi­ta tu­le­val­ta opis­ke­lu­paik­ka­kun­nal­taan. Vie­lä suu­rem­pi osa sa­ma­ni­käi­sis­tä yrit­tää toi­pua pet­ty­myk­ses­tä, kun opis­ke­lu­paik­ka ei ir­ron­nut­kaan vie­lä täl­lä ha­ku­kier­rok­sel­la.

Vii­me vii­kol­la tu­li­vat vii­mei­set­kin kor­ke­a­kou­lu­jen va­lin­ta­tu­lok­set. Opis­ke­li­ja­va­lin­to­ja on pu­toil­lut pit­kin ke­sää riip­pu­en sii­tä, mitä väy­lää pit­kin paik­ka on myön­net­ty ja mi­hin kor­ke­a­kou­luun on ha­ke­nut.

Opis­ke­lu­pai­kan yli­o­pis­tos­ta tai am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lus­ta on täl­lä ker­taa on­nis­tu­nut saa­maan joka kol­mas ha­ki­ja, vaik­ka paik­ko­ja oli ja­os­sa noin tu­hat vii­me vuot­ta enem­män. Ke­vään yh­teis­haus­sa opis­ke­lu­paik­kaa ta­voit­te­li lä­hes 152 000 ha­ki­jaa. Opis­ke­lu­paik­ka kor­ke­a­kou­luun myön­net­tiin yli 48 000. Tä­hän jouk­koon yl­si noin 7 800 tuo­ret­ta yli­op­pi­las­ta.

Hy­väs­tä yli­op­pi­las­to­dis­tuk­ses­ta pal­kit­tiin kor­ke­a­kou­lun aloi­tus­pai­kal­la 10 400 nuor­ta. En­si vuon­na to­dis­tus­va­lin­nas­ta tu­lee pää­väy­lä kor­ke­a­kou­lui­hin, kun nyt pel­kän yli­op­pi­las­to­dis­tuk­sen pe­rus­teel­la va­lit­tiin rei­lu vii­de­so­sa uu­sis­ta opis­ke­li­jois­ta.

Jos osal­la nuo­ris­ta kuu­mot­te­lu opis­ke­lu­pai­kan suh­teen on ohi, suu­rel­la osal­la se edel­leen jat­kuu. Mitä seu­raa­vak­si?

Va­ra­si­joil­le yl­tä­neet voi­vat saa­da opis­ke­lu­pai­kan vie­lä tä­män kuun ai­ka­na, jol­loin va­ra­si­joil­ta hy­väk­sy­mi­nen päät­tyy. Li­sä­haut­kin ovat osal­la kor­ke­a­kou­luis­ta par­hail­laan käyn­nis­sä ja jat­ku­vat ai­na elo­kuun puo­li­vä­liin as­ti, jo­ten tä­män syk­syn­kään osal­ta vie­lä ei kan­na­ta heit­tää pyy­het­tä ke­hään.

Ne, jot­ka ovat val­mis­tau­tu­neet koko vuo­den, eh­kä mo­nen­kin vuo­den ajan, ke­vään pää­sy­ko­kee­seen, ei­kä opis­ke­lu­paik­kaa sii­tä huo­li­mat­ta tul­lut, ai­kaa on, vaik­ka sil­tä ei tun­tui­si­kaan. Opis­ke­lu­pai­kan saa­mi­nen voi ol­la työ­läs­tä, mut­ta ajan voi käyt­tää hyö­dyk­seen mo­nel­la ta­val­la. Elä­män­ko­ke­muk­sen ja oman osaa­mi­sen kar­tut­ta­mi­nen ei kos­kaan mene huk­kaan! Jo­kai­nen löy­tää paik­kan­sa, en­nem­min tai myö­hem­min.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?