JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
27.6.2017 9.10

Opiskelupaikka myönnetty

Min­na Vai­ni­on­pää

min­na.vai­ni­on­paa@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Täl­lä het­kel­lä säh­köi­ses­sä Opin­to­pol­ku-pal­ve­lus­sa riit­tää kä­vi­jöi­tä ruuh­kak­si as­ti. Siel­lä jul­kais­taan ai­van näil­lä het­kil­lä, mut­ta vii­meis­tään tä­män vii­kon per­jan­tai­hin men­nes­sä, kor­ke­a­kou­lu­jen yh­teis­haun tu­lok­set.

Tu­han­net ja taas tu­han­net nuo­ret elä­vät jän­nit­tä­viä ai­ko­ja. Kun en­sim­mäi­set tie­dot opis­ke­lu­pai­kois­ta tu­le­vat, ha­ki­joi­den kes­ken al­kaa vie­lä­kin vilk­kaam­pi lii­keh­din­tä. Tie­to­ko­ne tak­ku­aa, pal­ve­lu ei au­kea, mi­kään ei toi­mi!

Yli­o­pis­to­jen ja am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lu­jen opis­ke­lu­paik­ko­ja on tänä vuon­na tar­jol­la va­jaal­le kol­man­nek­sel­le ha­ki­jois­ta. Aloi­tus­pai­kois­ta 59 pro­sent­tia on va­rat­tu en­si­ker­ta­lai­sil­le.

Kor­ke­a­kou­lu­jen ke­vään yh­teis­haus­sa paik­ko­ja ta­voit­te­le­maan il­moit­tau­tui 151 600 ha­ki­jaa, jo­ten unel­mien opis­ke­lu­paik­ka ei au­kea hel­pol­la, ei­kä mie­lui­nen opis­ke­lu­paik­ka ole it­ses­tään­sel­vyys. Sen eteen on usein teh­tä­vä pal­jon töi­tä. Tie on kes­ki­as­teen kou­lu­tuk­sen jäl­keen useil­la nuo­ril­la au­ki mo­neen suun­taan.

Kor­ke­a­kou­lut ovat jär­jes­tä­neet ke­vään ai­ka­na pää­sy­ko­kei­ta ja so­vel­tu­vuus­tes­te­jä. Si­sään­pää­syn pis­te­ra­ja­lot­toa on ar­vot­tu pit­kään, pian lu­e­tel­laan si­sään­pääs­sei­den ni­met.

Jos opin­to­pol­ku ei vie­lä(kään) au­ke­ne, on vä­li­vuo­den paik­ka, ja uu­den suun­ni­tel­man laa­ti­mi­nen ja val­mis­tau­tu­mi­nen. Vuo­si, kak­si tai kol­me­kin on ih­mi­se­los­sa mi­tat­tu­na ly­hyt ai­ka, ja tu­le­vai­suu­del­la voi ol­la jo­tain ai­van eri­tyis­tä va­rat­tu­na si­nua var­ten.

Jos Opin­to­pol­ku-pal­ve­lun ruu­dus­sa omal­le koh­dal­le il­mes­tyy teks­ti opis­ke­lu­paik­ka myön­net­ty, hel­po­tus on sa­noin­ku­vaa­ma­ton. Se on sii­nä!

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?