JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
15.10.2019 8.00

Osaatko elvyttää?

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Vie­rei­sel­lä si­vul­la on jut­tu tär­ke­äs­tä asi­as­ta, el­vyt­tä­mi­ses­tä. Asia on ajan­koh­tai­nen, sil­lä huo­men­na 16. lo­ka­kuu­ta vie­te­tään maa­il­man el­vy­tys­päi­vää.

Eu­roo­pan el­vy­tys­päi­vä pe­rus­tet­tiin Eu­roo­pan par­la­men­tin tu­el­la ja tänä vuon­na kam­pan­ja on en­sim­mäis­tä ker­taa maa­il­man­laa­jui­nen. Päi­vän tar­koi­tuk­se­na on muis­tut­taa, et­tä jo­kai­nen meis­tä voi pe­las­taa hen­gen.

Kuka ta­han­sa voi jou­tua ti­lan­tee­seen, jos­sa lä­him­mäi­sen hen­ki on it­ses­tä kiin­ni – ai­van ku­ten toi­mit­ta­ja Min­na Vai­ni­on­pää ot­si­koi jut­tun­sa: juu­ri sinä voit ol­la en­sim­mäi­nen aut­ta­ja.

Ti­lan­ne saat­taa tul­la eteen, kun ka­ve­ri aa­mu­kah­vi­pöy­däs­sä lyy­his­tyy tai työ­ka­ve­ri me­nee ta­jut­to­mak­si. Moni jou­tuu myös esi­mer­kik­si ko­la­ri­pai­kal­le tai muu­hun on­net­to­muus­ti­lan­tee­seen en­sim­mäis­ten jou­kos­sa.

Täl­lai­ses­sa ti­lan­tees­sa tär­kein­tä on toi­mia: useim­mi­ten on jär­ke­vin­tä soit­taa hä­tä­nu­me­roon 112.

Mi­kä­li kä­sis­sä on il­man sel­ke­ää ul­kois­ta syy­tä ta­jut­to­mak­si men­nyt ih­mi­nen, joka ei re­a­goi he­rät­te­lyyn, ra­vis­te­luun ei­kä ää­nek­kää­seen­kään pu­hut­te­luun, ky­sees­sä saat­taa ol­la sy­dän­py­säh­dys. Sen syy­nä on useim­mi­ten se­pel­val­ti­mo­tau­ti, joka on Suo­men ”joh­ta­va” kan­san­sai­raus. Sik­si sy­dän­po­ti­laan el­vy­tyk­seen on­kin kiin­ni­tet­ty meil­lä pal­jon huo­mi­o­ta.

Vii­me vuo­si­na ovat yleis­ty­neet ta­val­lis­ten ih­mis­ten käyt­töön tar­koi­te­tut maal­lik­ko­de­fib­ril­laat­to­rit eli ”def­fit”, joil­la sy­dän käyn­nis­te­tään uu­del­leen py­säh­dyk­sen jäl­keen. La­pu­al­la­kin nii­tä on re­kis­te­röi­ty­nä jo usei­ta. Asi­as­ta tar­kem­min Min­na Vai­ni­on­pään ju­tus­sa. Hom­man ydin on kui­ten­kin se, et­tä kuka ta­han­sa, il­man min­kään­lais­ta hoi­to­a­lan kou­lu­tus­ta, on vel­vol­li­nen aut­ta­maan ta­ju­ton­ta ih­mis­tä ja myös käyt­tä­mään def­fiä, mi­kä­li sel­lai­nen on saa­ta­vil­la.

Meis­tä jo­kai­sen oli­si syy­tä yl­lä­pi­tää omia en­si­a­pu­tai­to­jaan. Tä­män kir­joit­ta­jan EA1-kort­ti on ai­na­kin 25 vuot­ta van­ha... Se on uu­sit­ta­va en­si ti­las­sa. En­si­a­pu­kou­lu­tus on kou­lu­tus, jota ei toi­vo kos­kaan tar­vit­se­van­sa, mut­ta to­del­li­sen tar­peen tul­len se voi pe­las­taa jon­kun hen­gen.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?