JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

Pääkirjoitus
31.1.2024 6.00

Pääkirjoitus
/ Lasten ja nuorten ääni kuuluviin

piia ylisalmi

Täl­lä vii­kol­la kou­luis­sa ja päi­vä­ko­deis­sa vie­te­tään Uu­tis­ten viik­koa. Se on Uu­tis­me­di­an sekä päi­vä­ko­tien ja kou­lu­jen yh­tei­nen me­di­a­kas­va­tuk­sen tee­ma­viik­ko. Vii­kon ta­voit­tee­na on an­taa lap­sil­le ja nuo­ril­le työ­ka­lu­ja kriit­ti­seen me­di­an­lu­ku­tai­toon sekä opas­taa hei­tä luo­tet­ta­vien uu­tis­ten läh­teil­le.

Uu­tis­ten viik­ko nä­kyy myös La­pu­an Sa­no­mien tä­män vii­kon si­säl­lös­sä. Olem­me kir­joit­ta­neet pal­jon jut­tu­ja, jot­ka kä­sit­te­le­vät lap­sia ja nuo­ria sekä nos­ta­neet esil­le hei­tä kiin­nos­ta­via tee­mo­ja. Olem­me myös iloi­sia sii­tä, et­tä opet­ta­jat ja päi­vä­ko­tien väki ovat ti­lan­neet leh­te­äm­me ope­tus­käyt­töön ja as­kar­te­lu­ja var­ten. Tätä La­pu­an Sa­no­mien leh­teä on näi­hin tar­koi­tuk­siin ti­lat­tu päi­vä­ko­tei­hin ja kou­lui­hin pe­rä­ti 747 kap­pa­let­ta.

Uu­tis­ten vii­kon kun­ni­ak­si kaik­ki saa­vat myös tä­män vii­kon ajak­si ver­kos­sa La­pu­an Sa­no­mien leh­det ja di­gi­taa­li­sen si­säl­lön il­mai­sek­si käyt­töön­sä eli kan­nat­taa käy­dä tu­tus­tu­mas­sa myös mei­dän verk­ko­si­vui­hin.

Vii­kon tee­ma on Löy­dä oma jut­tu­si. Suu­rem­mas­sa mer­ki­tyk­ses­sä sen tar­koi­tuk­se­na on kan­nus­taa lap­sia ja nuo­ria poh­ti­maan omia unel­mi­aan ja kul­ke­maan nii­tä koh­ti. Pai­kal­lis­leh­den nä­kö­kul­mas­ta ha­lu­am­me vii­toit­taa pol­kua mei­dän omal­la paik­ka­kun­nal­la. Mo­nis­sa koh­taa­mi­sis­sa on ilah­dut­ta­nut se, et­tä lap­set ja nuo­ret tun­te­vat ja tie­tä­vät La­pu­an Sa­no­mat. Se on tut­tu­na ja tur­val­li­se­na, ti­lat­tu­na leh­te­nä, esil­lä ja kes­kus­te­luis­sa useis­sa la­pu­a­lais­ko­deis­sa.

Leh­teä voi tut­kia mo­nin eri ta­voin ja pu­reu­tua kiin­ni sen jut­tui­hin mo­nes­ta nä­kö­kul­mas­ta. Mi­tä­pä jos esi­mer­kik­si tut­ki­sit­te tä­män päi­vän leh­des­tä si­vul­la 8 ole­vaa las­ten tai­de­jut­tua ja sen ku­via. Sen jäl­keen voi­si teh­dä ret­ken Pat­ruu­na­gal­le­ri­aan et­si­mään nuo sa­mat työt siel­tä ja kat­soa, mil­tä ne näyt­tä­vät ihan pai­kan pääl­lä, jos­sa toi­mit­ta­ja Mira Uu­si­hau­ta-Koi­vu on käy­nyt ju­tun te­os­sa.

Ha­lu­am­me jat­ku­vas­ti huo­leh­tia sii­tä, et­tä las­ten ja nuor­ten ää­ni tu­lee ai­dos­ti esil­le, kos­ka sa­nan­va­paus kuu­luu kai­ke­ni­käi­sil­le. Täs­tä syys­tä eri­tyi­ses­ti kou­lut ovat meil­lä tär­keä kump­pa­ni ja vas­tuul­li­nen reit­ti ta­voit­taa lap­sia ja nuo­ria, jo­ten tu­lem­me mie­lel­läm­me käy­mään, kun ju­tu­nai­het­ta il­maan­tuu.

Min­na Vai­ni­on­pää
@la­pu­an­sa­no­mat.fi