JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
17.3.2020 9.00

Paikallisten yrittäjien puolella, erityisesti nyt

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Suo­mes­sa on me­neil­lään jo­tain en­nen ko­ke­ma­ton­ta, pe­lot­ta­vaa. Poik­keus­ti­la, jol­lais­ta ei lie­ne ko­et­tu so­tien jäl­keen. Inf­lu­ens­saa ai­heut­ta­va ko­ro­na­vi­rus on le­vin­nyt Poh­jois­mai­hin­kin en­na­koi­mat­to­man no­pe­as­ti, ja maa­nan­tai­na uu­ti­soi­tiin jo en­sim­mäi­ses­ti te­ho­hoi­to­po­ti­laas­ta.

La­pu­an Sa­no­mien some-seu­raa­jia huo­les­tut­ti­vat vii­kon­lop­pu­na eni­ten las­ten koh­ta­lo kou­luis­sa ja var­hais­kas­va­tuk­ses­sa. Tätä kir­joit­ta­es­sa­ni odot­te­lem­me toi­mi­tuk­ses­sa maa­nan­tai-il­ta­päi­vän pää­mi­nis­te­rin tie­do­nan­toa kou­lu­jen mah­dol­li­ses­ta sul­ke­mi­ses­ta. Tätä lu­et­ta­es­sa tie­däm­me jo mi­ten hal­li­tus toi­mi.

Epi­de­mia is­kee myös mo­neen pai­kal­li­seen yrit­tä­jään. Jou­du­taan miet­ti­mään, lo­mau­te­taan­ko vai pan­naan­ko pe­rä­ti lap­pu luu­kul­le. Jos ta­lou­del­li­set seu­raa­muk­set le­vi­ä­vät yh­tä no­pe­as­ti kuin vi­rus, yri­tyk­siä voi kaa­tua ja moni työ­paik­ka on vaa­ras­sa.

Kun yk­si yri­tys so­peut­taa, moni naa­pu­ri jou­tuu te­ke­mään sa­man, sil­lä yri­tyk­set ovat myös tois­ten­sa naa­pu­rei­ta. Jos ei ole töi­tä, ei ku­lu­te­ta. Sil­loin ker­tyy myös vä­hem­män ve­ro­tu­lo­ja, joil­la pyö­ri­te­tään jul­ki­sia pal­ve­lu­ja.

Lä­heis­ten ja oma ter­veys en­nen kaik­kea, mut­ta nyt jos kos­kaan voim­me omil­la toi­mil­lam­me aut­taa mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan. Siis­pä tois­tan sa­man vir­ren, jota olen täl­lä pals­tal­la ai­em­min­kin mo­nes­ti vei­san­nut: os­ta La­pu­al­ta. Älä ti­laa Kii­nan-pa­ket­te­ja, älä läh­de isoi­hin os­tos­kes­kuk­siin, vaan käy lä­hi­kau­pas­sa. Nyt on hy­vää ai­kaa teh­dä vaik­ka­pa re­mont­tia ko­to­na, si­sus­taa, ret­keil­lä per­heen kans­sa, aloit­taa pi­ha­hom­mat, teet­tää vih­doin kän­nyk­kä­ku­vis­ta pa­pe­ri­ver­si­ot al­bu­mei­hin, ko­ka­ta ruo­kaa pak­ka­seen, teh­dä vuo­den polt­to­puut... Näi­hin kaik­kiin löy­tyy vä­li­neis­tö la­pu­a­lai­sis­ta kau­pois­ta.

Pai­kal­li­ses­ti käy­tet­ty eu­ro voi ni­mit­täin pe­las­taa pai­kal­li­sia työ­paik­ko­ja ja pal­ve­lui­ta, niin yk­si­tyi­siä kuin jul­ki­si­a­kin.

Epi­de­mi­as­ta sel­vi­tään kyl­lä, mut­ta nyt vaa­di­taan kan­sal­ta yh­teis­hen­keä ja kes­tä­vyyt­tä. Sitä löy­tyy, ku­ten on löy­ty­nyt en­nen­kin uhan al­la. Pää kyl­mä­nä ja kat­se eteen­päin.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?