JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
17.9.2020 8.00

Paikka keulimiselle

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Tuli taas pa­lau­tet­ta mo­poil­la ja ke­va­reil­la ral­laa­mi­ses­ta. Am­mat­ti­kou­lun­ka­dul­la aje­taan kak­si­pyö­räi­sil­lä ko­via yli­no­peuk­sia. Alu­een asuk­kaat ovat kyl­lään­ty­neet me­te­liin, ja sil­mi­tön kaa­haa­mi­nen on hen­gen­vaa­ral­lis­ta. Vii­me tors­tai­na ker­roim­me, et­tä myös Simp­si­ön ja Ri­ta­vuo­ren pu­ru­ra­doil­la ajel­laan mo­poil­la ja moot­to­ri­pyö­ril­lä. Ase­ma­ka­tua aje­taan edes­ta­kai­sin keu­lien ke­sä­öi­sin aa­mu­tun­neil­le saak­ka.

Mo­poi­lu kuu­luu mo­nen kas­vui­käi­sen tär­keim­piin asi­oi­hin. Se ei ole vain har­ras­tus, vaan koko so­si­aa­li­sen elä­män kes­kus. Sik­si mo­poi­li­joil­le pi­täi­si ol­la paik­ka, jos­sa ajaa tur­val­li­ses­ti ja ko­keil­la kaa­su­kät­tä vä­hän ras­kaam­min­kin – il­man, et­tä si­vul­li­set ovat vaa­ras­sa.

La­pu­an cros­si­ker­hon pu­heen­joh­ta­ja Mika Iko­la ker­toi, et­tä kau­pun­ki on tie­dus­tel­lut ker­hon ra­dan mah­dol­lis­ta käyt­töä mo­po­poi­kien tar­pei­siin. Har­mi kyl­lä cros­si­ra­ta ei so­vel­lu ta­val­li­sil­le kak­si­pyö­räi­sil­le, se rik­koo mo­pon. Li­säk­si ker­hol­la on ym­pä­ris­tö­lu­pa aja­mi­seen vain aa­mu­yh­dek­säs­tä il­ta­kym­me­neen. Iko­la kui­ten­kin tie­tää, et­tä tar­ve ti­lal­le on, ja hän heit­tää pal­loa edel­leen kau­pun­gin suun­taan. Täy­tyi­si löy­tyä tar­peek­si iso as­val­toi­tu alue, jos­sa voi suh­teel­li­sen va­paas­ti keu­lia ym­pä­ri vuo­ro­kau­den. Nuo­ri­so­lai­set­han elä­vät hiu­kan eri vuo­ro­kau­si­ryt­mis­sä kuin me muut. Alu­eel­la ei myös­kään sai­si ol­la mah­dol­li­sia vaa­ra­ti­lan­tei­ta ai­heut­ta­via esi­nei­tä va­ras­toi­tu­na piha-alu­eel­le.

Jos paik­ka löy­tyy, niin nuo­ri­soa voi vas­tuut­taa myös sen asi­al­li­ses­ta käy­tös­tä. Mika Iko­la mai­nit­si esi­merk­ki­nä Mus­ta­saa­res­sa si­jait­se­van Du­ell Bike Cen­te­rin (jon­ka toi­mi­tus­joh­ta­ja muu­ten on la­pu­a­lai­nen Jark­ko Äm­mä­lä), joka an­toi pi­han­sa mo­po­miit­tien käyt­töön. Kun ker­ran ko­koon­tu­mi­sen jäl­keen oli pi­has­sa kaa­mea sot­ku, mo­poi­li­jat sii­vo­si­vat pie­nen neu­vot­te­lun jäl­keen it­se jäl­ken­sä.

Löy­tyi­si­kö La­pu­al­ta täl­lais­ta alu­et­ta? Tar­ve on il­mei­nen.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?