JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
13.8.2020 7.40

Pakottaminen on ainoa tehokas keino

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Ko­ro­nan toi­nen aal­to on tääl­lä.

Al­ku­vii­kos­ta saa­tiin kyl­mää­viä lu­ku­ja Skop­jes­ta tul­leel­ta len­nol­ta, jon­ka mat­kus­ta­jat oli­vat suos­tu­neet (!) ko­ro­na­tes­tiin. 157:stä mat­kus­ta­jas­ta 26:lla oli ko­ro­na. Jo tätä en­nen eh­dit­tiin kau­his­tel­la ku­via naa­pu­ri­kau­pun­gin mu­siik­ki­fes­ti­vaa­leil­ta, jos­sa ku­vien pe­rus­teel­la ja pai­kal­la oli­joi­den ker­to­man mu­kaan väki vä­hät vä­lit­ti tur­va­vä­leis­tä. Van­haan mal­liin po­ruk­ka pak­kau­tui la­van eteen, nuo­ho­si kyl­ki kyl­jes­sä ja hön­käi­li ka­ve­rin tuop­piin. Voi jär­jen köy­hyyt­tä.

Mi­kään va­paa­eh­toi­suus ja ys­tä­väl­li­nen ke­hot­te­lu tur­va­vä­lei­hin, mas­kin käyt­töön ja hu­vi­mat­kai­lun vält­tä­mi­seen ei nä­kö­hään te­hoa suu­reen osaan ih­mi­sis­tä. Pää­mi­nis­te­ri San­na Ma­rin to­te­si kes­ki­vii­kon He­sa­ris­sa, et­tä suo­si­tuk­sis­ta huo­li­mat­ta osa ih­mi­sis­tä on mat­kus­ta­nut myös kor­ke­an tau­ti­ti­lan­teen mai­hin, ja las­kun mak­sam­me me kaik­ki. Juu­ri näin on asia. Jos epi­de­mia läh­tee le­vi­ä­mään, La­pu­a­kin me­nee taas kiin­ni. Kou­lut siir­ty­vät etä­o­pe­tuk­seen, jul­ki­set lai­tok­set sul­ke­vat oven­sa. Yrit­tä­jät ot­ta­vat uut­ta is­kua, vaik­kei van­has­ta­kaan ole vie­lä sel­vit­ty. Har­ras­tuk­set, ur­hei­lu, kult­tuu­ri jää­ty­vät.

Tä­hän meil­lä ei ole va­raa. Toi­nen aal­to on saa­ta­va mur­ret­tua no­pe­as­ti. Mi­kään suo­si­tus tur­va­vä­leis­tä, mas­kin käy­tös­tä tai muis­ta tur­va­toi­mis­ta ei te­hoa. Pa­kot­ta­mi­nen on ai­noa kei­no.

Ris­ki­mais­ta pa­laa­vil­le mää­rät­tiin al­ku­vii­kos­ta pa­kol­li­nen ka­ran­tee­ni – jos koh­ta suun­nat­to­mas­ti ih­me­tyt­tää, mik­si ris­ki­mais­ta yleen­sä enää len­ne­tään. Mas­kin käy­tös­tä odo­te­taan edel­leen tie­to­ja. Sel­vää on, et­tä esi­mer­kik­si jouk­ko­lii­ken­tees­sä mas­ki on syy­tä mää­rä­tä pa­kol­li­sek­si, ei sitä muu­ten ku­kaan käy­tä.

Ete­lä-Poh­jan­maal­la ti­lan­ne on edel­leen rau­hal­li­nen. Pi­de­tään se sel­lai­se­na. Äl­kää höl­möil­kö.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?