JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
28.5.2020 7.00

Pienin askelin kohti uutta
normaalia

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Moni ko­ro­na­e­pi­de­mi­an ra­joit­ta­mi­sek­si teh­ty toi­mi on höl­len­ty­mäs­sä kuun vaih­tees­sa. Jul­ki­set lai­tok­set ja ra­vin­to­lat saa­vat ava­ta oven­sa sun­nun­tai­na, toki ra­joi­tus­toi­min ja tur­va­vä­lein. Ko­tiin ei enää tar­vit­se lin­noit­tau­tua ke­nen­kään, mut­ta hy­gie­ni­as­ta täy­tyy huo­leh­tia erit­täin tar­kas­ti edel­leen. Ko­vim­pia ruuh­ka-ai­ko­ja kan­nat­taa edel­leen vält­tää var­sin­kin ris­ki­ryh­mä­läis­ten. Pie­nin as­ke­lin siir­ry­tään koh­ti uut­ta nor­maa­lia. Mil­lai­sek­si se lo­pul­ta muo­dos­tuu, jää näh­tä­väk­si.

Ra­vin­to­loit­si­jat ovat ol­leet La­pu­al­la­kin to­del­la tiu­koil­la. Asi­a­kas­mää­rät ovat ro­mah­ta­neet, vaik­ka moni on tar­jon­nut nou­to­ruo­kaa. Ra­vin­to­loi­den ja kah­vi­loi­den yrit­tä­jät avai­le­vat ovi­aan ke­sä­kuus­sa, ja al­ku­päi­vät näyt­tä­vät mi­ten väki löy­tää ta­kai­sin tut­tui­hin pöy­tiin. Us­koa tu­le­vaan on niil­lä, jot­ka sel­vi­si­vät ko­ro­nas­ta. La­pu­a­lais­ten ra­vin­to­la-alan yrit­tä­jien tun­nel­mia li­sää si­vuil­la 10 ja 11.

Mut­ta on­pa leh­des­sä po­si­tii­vis­ta­kin asi­aa taas pal­jon. Simp­si­ön kun­to­por­taat ra­ken­tu­vat, niis­tä tuos­sa vie­rei­sel­lä si­vul­la. Huh­ta­kum­puun saa­daan elä­viä ruo­hon­leik­ku­rei­ta eli lam­pai­ta, ja pro­jek­ti sai alu­een asuk­kaat in­nos­tu­maan lam­pai­den vah­ti­mi­ses­ta. Ja tie­ten­kin lem­peis­tä lai­tu­men­hoi­ta­jis­ta on iloa myös ohi­kul­ki­joil­le.

Mah­ta­va uu­ti­nen tuli myös ur­hei­lu­vä­el­le: Vir­kiä isän­nöi maan­tie­kä­ve­lyn SM-ki­so­ja, joi­den lo­pul­lis­ta uut­ta päi­vä­mää­rää on odo­tet­tu, kun Suo­men Ur­hei­lu­liit­to pe­rui ne tou­ko­kuul­ta. Nyt SUL il­moit­ti vih­doin niil­le uu­den ajan­koh­dan syys­kuul­le. Odo­tet­ta­vis­sa on suu­ren ur­hei­lu­juh­lan tun­tua, kun Vir­ki­än ko­vat ni­met An­nii­na Ki­vi­mä­ki ja Heta Veik­ko­la läh­te­vät uu­si­maan vii­me­vuo­ti­sia kul­ta­mi­ta­le­ja. Li­sää ai­hees­ta si­vul­la 19.

So­mes­sa on kier­tä­nyt ke­ho­tus vei­sa­ta Su­vi­vir­si lau­an­tai­na il­ta­kuu­del­ta. Tut­tu ke­sä­vir­si her­kis­tää mo­nen raa­va­han mie­hen­kin, jo­ten ryh­ty­kää­pä vei­suul­le. Muu­ta­mas­sa ta­lo­yh­ti­ös­sä, ai­na­kin Jan­ne­las­sa, on jo vi­reil­lä yh­teis­lau­lu, ja Py­hä­lah­de­nau­ki­ol­le ko­koon­tuu myös vei­saa­jia. Mut­ta muis­te­taan ne tur­va­vä­lit!

Au­rin­kois­ta, läm­min­tä al­ka­vaa ke­sä­kuu­ta!

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?