JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
11.3.2021 8.00

Piittaa­mat­tomat ihmiset pitkittävät poikkeustilaa

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Kun ko­ro­nan toi­nen aal­to al­koi elo­kuus­sa, kir­joi­tin täl­lä pals­tal­la, et­tä vain pak­ko­kei­not toi­mi­vat. Sil­loin ih­me­tel­tiin Skop­jes­ta tul­lei­ta len­to­mat­kus­ta­jia, jois­ta vain pie­ni mur­to-osa suos­tui ko­ro­na­tes­tiin ra­jal­la. Pää­mi­nis­te­ri San­na Ma­rin to­te­si tuol­loin, et­tä suo­si­tuk­sis­ta huo­li­mat­ta ih­mi­set mat­kus­ta­vat kor­ke­an ris­kin mai­hin, ja las­kun mak­sam­me me kaik­ki.

Nyt­hän me la­pu­a­lai­set mak­sam­me muun maan höl­möi­ly­jen las­kua. Olem­me suh­teel­li­sen tii­viis­ti nou­dat­ta­neet tur­val­li­suu­soh­jei­ta, ja tar­tun­to­jen ko­ko­nais­mää­rä on edel­leen vain 19. Mut­ta ra­vin­to­la­sul­ku kos­kee sil­ti mei­tä­kin, sa­moin har­ras­tus­toi­min­nan kes­key­tys. On­nek­si kou­luun sen­tään saa­daan men­nä ihan pai­kan pääl­le.

Hal­li­tus poh­tii nyt ul­ko­na­liik­ku­mis­kiel­toa. Se ei tu­li­si kos­ke­maan koko Suo­mea, vaan lä­hin­nä pää­kau­pun­ki­seu­tua ja Var­si­nais-Suo­mea, jos­sa ti­lan­ne on yh­tä va­ka­va kuin pää­kau­pun­ki­seu­dul­la. Vält­tä­mä­tön­tä liik­ku­mis­ta ei ra­joi­tet­tai­si, ja ul­koil­la­kin saa, mut­ta vain per­heen­jä­sen­ten kans­sa. Täs­sä on­nek­si ar­mah­de­taan nii­tä alu­ei­ta, joil­la ti­lan­ne ei ole täy­sin kriit­ti­nen.

Hen­ki­lö­lii­ken­net­tä kos­ke­vat pa­kol­li­set ko­ro­na­tes­tauk­set maan ra­joil­la on otet­tu käyt­töön La­pis­sa ja Itä-Suo­men Avin alu­eel­la. Vaik­ka nämä ra­jum­mat kons­tit kos­ke­vat ete­läis­tä Suo­mea ja raja-alu­ei­ta, on päi­vän­sel­vää, et­tä edel­leen mei­dän­kin on nou­da­tet­ta­va tur­va­vä­le­jä ja ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­sia, käy­tet­tä­vä mas­ke­ja ja pes­tä­vä kä­siä myös La­pu­al­la. Kult­tuu­ri­a­lan yrit­tä­jät ja ra­vin­to­loit­si­jat ot­ta­vat koh­tuut­to­man ko­vaa is­kua meil­lä­kin. Kan­nat­taa muis­taa, et­tä jo­kai­nen, joka kat­soo asi­ak­seen ol­la nou­dat­ta­mat­ta ra­joi­tuk­sia, on edis­tä­mäs­sä yrit­tä­jien ah­din­koa ja kiih­dyt­tä­mäs­sä kon­kurs­si­aal­toa. Ra­joi­tuk­sis­ta piit­taa­mat­to­mat myös var­mis­ta­vat sen, et­tä ra­joi­tuk­set vain ki­ris­ty­vät ja kes­tä­vät yhä kau­em­man.

Sik­si jäl­leen ker­ran: Nou­dat­ta­kaa tur­val­li­suu­soh­jei­ta. Äl­kää höl­möil­kö. Ja vin­kat­kaa sil­le pää­kau­pun­ki­seu­dun ser­kul­le­kin, et­tä ra­joi­tuk­sia nou­dat­ta­mal­la pääs­tään pak­ko­kei­nois­ta.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?