JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
13.6.2017 8.20

Pohjois-Östermyraksi emme tahdo...

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

En­si vuo­den alus­sa jär­jes­te­tään sa­maan ai­kaan pre­si­den­tin­vaa­lit ja maa­kun­ta­vaa­lit. Jäl­kim­mäi­set ovat la­pu­a­lai­sil­le ää­rim­mäi­sen tär­ke­ät.

Tam­mi­vaa­leis­sa va­li­taan jä­se­net uu­teen, vuon­na 2019 toi­min­tan­sa aloit­ta­vaan maa­kun­ta­val­tuus­toon, jon­ka kol­lek­tii­vi­sen peu­ka­lon al­la on kes­kei­siä la­pu­a­lai­si­a­kin kos­ket­ta­via asi­oi­ta, muun mu­as­sa so­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­den jär­jes­tä­mi­nen, uu­den maa­kun­nan toi­min­ta, ta­lous ja hal­lin­to.

Kes­ki­au­ke­a­mal­la on pait­si yk­si tosi nuo­re­kas seit­se­män­kymp­pi­nen, myös vä­hän en­nen vii­me ke­vään kun­ta­vaa­le­ja maa­kun­ta­neu­vos-tit­te­lin saa­neen Kai Pön­ti­sen haas­tat­te­lu. Mies kin­naa tut­tuun ta­paan tie­toa maa­kun­ta­vaa­lieh­dok­kuu­des­taan vii­mei­seen saak­ka. Voi­han ol­la, et­tei neu­vos it­se­kään tie­dä, to­den­nä­köi­sem­min ky­sees­sä on kyl­lä­kin tak­ti­koin­ti.

Mut­ta sen Pön­ti­nen tie­tää ja ko­ros­taa, et­tä la­pu­a­lais­ten etua uu­des­sa maa­kun­ta­val­tuus­tos­sa voi­vat val­voa vain la­pu­a­lai­set val­tuu­te­tut. Tämä on päi­vän­sel­vä asia, ei­kä sen tär­keyt­tä voi­da tar­peek­si ko­ros­taa.

Pää­mi­nis­te­ri Juha Si­pi­lä kom­men­toi huh­ti­kuus­sa Aa­mu­leh­del­le, et­tä val­tuu­te­tut tu­le­vat edus­ta­maan maa­kun­taa, ei­vät kun­taa.

Me kaik­ki Ku­ra­kaup­pa­lan naa­pu­rit tie­däm­me, mitä tämä tar­koit­tai­si. Jos maa­kun­ta­kes­kus Sei­nä­jo­ki saa enem­mis­tön val­tuus­tos­sa, se myös vie mui­den vi­kis­tes­sä ja naa­mi­oi vie­mi­sen­sä maa­kun­nan eduk­si. Olem­me jo näh­neet, mitä maa­kun­nan etu to­del­li­suu­des­sa tar­koit­taa. Sil­lä me­nol­la La­pu­as­ta tu­lee pik­ku­hil­jaa Ös­ter­my­ran poh­joi­nen esi­kau­pun­ki­a­lue, jon­ka asuk­kail­le tar­jo­taan pal­ve­lu­ja vain tiis­tai­sin kes­ki­päi­väl­lä Pus­kan­tiel­lä Je­ri­kon gril­lin kiin­teis­tön ta­ka­luu­kul­ta. Tai jo­ta­kin tuo­hon suun­taan. Mui­na ai­koi­na lä­he­te­tään ki­pi­äs­tä ja­laas­ta kuva säh­kö­pos­til­la mo­bii­li­lää­kä­ril­le ja toi­vo­taan re­sep­tiä.

Tam­mi­kuun 28. päi­vän maa­kun­ta­vaa­leis­sa ei yh­del­lä­kään kun­nal­la ole mi­tään edus­ta­ja­kiin­ti­ö­tä. Ei ole siis mi­tään ta­kei­ta sii­tä, et­tä La­pu­al­ta on maa­kun­nan ta­sol­la päät­tä­mäs­sä sote-pal­ve­luis­ta yh­tä­kään edus­ta­jaa. La­pu­a­lai­set ovat täs­sä koh­din niin fik­su­ja, et­tä ym­mär­tä­vät ää­nen­sä tär­key­den. Jos jää­dään huo­nol­le edus­tuk­sel­le, Sei­nä­jo­ki hauk­kaa mei­dät yh­te­nä pa­la­na.

Tu­le­vas­sa maa­kun­ta­val­tuus­tos­sa is­tuu 59 päät­tä­jää. Toi­vot­ta­vas­ti jou­kos­sa on mon­ta la­pu­a­lais­ta. Sii­hen on val­ta vai­kut­taa meil­lä jo­kai­sel­la.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?