JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
26.3.2020 7.15

Poikkeu­so­loissa varottava väärää tietoa

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Tätä kir­joi­tet­ta­es­sa odo­te­taan – jäl­leen – tie­to­ja pää­mi­nis­te­ril­tä. Näin on teh­ty joka päi­vä run­saan vii­kon ajan. Mo­nen meis­tä elä­mään on tul­lut yk­si uu­si ryt­mit­tä­jä: päi­vit­täi­set hal­li­tuk­sen tie­do­tus­ti­lai­suu­det. Päi­vät tah­to­vat ku­lua vä­hän vä­liä uu­ti­sia vil­kuil­len.

Poik­keu­so­lois­sa tie­don tar­ve ko­ros­tuu. On kova halu saa­da tie­tää, mis­sä men­nään ja mitä seu­raa­vak­si ta­pah­tuu.

La­pu­an kau­pun­gin­joh­ta­ja Satu Kan­ka­re kir­joit­taa täl­lä si­vul­la asi­as­ta, joka on ni­me­no­maan täs­sä yh­teis­kun­nan häi­ri­ö­ti­las­sa ää­rim­mäi­sen tär­keä: mitä ta­han­sa lu­et­te­kin, tar­kis­ta­kaa tie­don läh­de sekä ker­to­jen taus­tat ja miet­ti­kää, voi­ko tie­toon var­mas­ti luot­taa. Kan­ka­re kiin­nit­tää huo­mi­o­ta myös sii­hen, et­tä esi­mer­kik­si so­mes­sa liik­kuu nyt hui­man pal­jon hu­hu­ja, joi­den ker­to­jil­la ei vält­tä­mät­tä ole min­kään­lais­ta fak­ta­tie­toa pu­hei­den­sa taus­tal­la.

Ta­pah­tuu myös suo­ra­nais­ta ta­hal­lis­ta va­leu­u­ti­soin­tia. Tois­sa­päi­vä­nä Itä-Suo­men sote-alu­eel­la joku oli jak­sa­nut teh­tail­la ai­dol­ta näyt­tä­vän, oi­ke­al­la Siun Sote -lo­gol­la va­rus­te­tun tau­lu­kon, jos­sa oli täy­sin vää­riä oh­jei­ta ris­ki­ryh­mien liik­ku­mi­seen. Täl­lai­nen saat­taa ol­la hen­gen­vaa­ral­lis­ta. Hui­jaus­pos­ti huo­mat­tiin sen kier­ret­tyä so­mes­sa ko­ko­nai­sen päi­vän, mut­ta vää­rä tau­luk­ko le­vi­ää to­den­nä­köi­ses­ti edel­leen.

Me La­pu­an Sa­no­mis­sa vä­li­täm­me teil­le oi­ke­aa ja tar­kis­tet­tua tie­toa ko­ro­na-ti­lan­tees­ta jat­ku­vas­ti ver­kos­sa ja tors­tai­sin pa­pe­ril­la. Toi­mit­ta­jien kir­joit­ta­mat uu­ti­set pe­rus­tu­vat kun­kin asi­an vir­ka­mie­his­töl­tä tai muil­ta am­mat­ti­lai­sil­ta saa­tui­hin tie­toi­hin. Sik­si nii­hin voi luot­taa.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?