JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
20.4.2017 9.01

Puhuroon Vallin henkeä

Tar­ja Ko­jo­la

Maa­ta­lous­tuot­ta­jien kes­kus­lii­ton La­pu­an osas­to viet­ti sa­ta­vuo­tis­juh­laan­sa Wan­has­sa Kar­hun­mä­es­sä tois­sa per­jan­tai­na. Jut­tua si­vul­la 9. Lu­ke­kaa­pa, mil­lai­sia dra­maat­ti­si­a­kin vai­hei­ta liit­tyy MTK La­pu­an pe­rus­ta­mi­seen.

MTK La­pua, ku­ten koko jär­jes­tö, te­kee elin­tär­ke­ää työ­tä maa­ta­lou­sy­rit­tä­jien edun­val­von­nas­sa sekä jä­sen­ken­täl­lä. Yk­si tär­keim­mis­tä teh­tä­vis­tä on tie­don li­sää­mi­nen kou­lu­tus­ten, neu­von­nan ja mo­neen suun­taan teh­tä­vän yh­teis­työn kaut­ta. Kes­kei­nen teh­tä­vä on myös us­kon vah­vis­ta­mi­nen, kun tuot­ta­jien elä­mää ah­dis­ta­vat mo­nen­lai­set vaa­ti­muk­set esi­mer­kik­si EU-by­rok­ra­ti­an tai tuot­ta­ja­hin­ta­heit­te­lyi­den muo­dos­sa.

Lu­es­ke­lin pää­si­äi­sen py­hi­nä pit­käs­tä ai­kaa Mi­nun Hel­lan­maa­ni -kir­jaa, jon­ka on toi­mit­ta­nut La­pu­an Sa­no­mien eme­ri­tus­pää­toi­mit­ta­ja Ju­ha­ni Hei­no­la. Vai­kut­ta­vaa on lu­kea Hel­lan­maan ki­vis­ten pel­to­jen rai­vauk­sen al­ku­vai­hei­ta. Mo­nen mus­ta­val­koi­sen va­lo­ku­van ku­va­teks­tis­sä ti­tu­lee­ra­taan ku­vas­sa ole­vaa isän­tää tai emän­tää ”raa­ta­ja­van­huk­sek­si” tai ”rai­vaa­ja­pa­ris­kun­nak­si”. Miet­ti­kää­pä, mil­lä kons­tein lä­hes kol­me­sa­taa vuot­ta sit­ten siu­na­tus Hel­lan­maas soi­ta oji­tet­tiin ja pel­to­ja rai­vat­tiin. Ei ol­lut moot­to­ri­voi­maa, vään­tö re­vit­tiin isän­nän ja he­vo­sen sel­kä­li­hak­sis­ta. Hel­lan­maan Puh­dos­sa ele­li 1800-lu­vul­la ”Pu­hu­roon Val­li” (Juho Val­li), joka kai­voi elä­män­sä ai­ka­na kä­sin 200 ki­lo­met­riä ojaa, kuok­ki lu­ke­mat­to­mia heh­taa­re­ja pel­toa ja teki tei­tä. Puu­la­pi­ol­la. Pu­hu­roon Val­lil­le oli jos­kus neu­vot­tu, et­tä vaih­da hyvä mies rau­ta­la­pi­oon. Mies oli vas­tan­nut yk­si­kan­taan, et­tä ”tuu sit­ten neu­vo­maan, kun oot kai­va­nu yh­tä pal­jon ojaa kun minä”. Ei­kä vaih­ta­nut. – Pu­hu­roon Val­li sai uro­töis­tään van­hal­la iäl­lä rai­vaa­ja­pal­kin­non: kun­ni­a­kir­jan ja 25 mark­kaa ra­haa.

La­pu­a­lais­ten tuot­ta­jien esi­äi­te­jä ja -isiä on aja­nut eteen­päin se vah­va maa­us­ko, min­kä va­ras­sa ny­kyi­set­kin maa­ta­lou­sy­rit­tä­jät työ­tään jak­sa­vat teh­dä. Ke­hi­tys on ke­hit­ty­nyt, maa­ta­lous ko­neis­tu­nut. Moni työ käy kä­te­väm­min kuin en­nen. Mut­ta jot­kut asi­at ei­vät muu­tu: Maa­ta­lou­sy­rit­tä­jän työ on työ­tä vuo­ro­kau­den ja vuo­den ym­pä­ri. Na­vet­taan men­nään py­hää ar­kia. Säät ja il­mat sää­tää edel­leen joku muu kuin vil­je­li­jä. Maa­ta­lou­sy­rit­tä­jä on mo­nen muut­tu­jan ar­moil­la, vaik­ka ko­neet hel­pot­ta­vat­kin ar­jen puur­ta­mis­ta.

Pu­hu­roon Val­lin rai­vaa­ja­hen­keä vaa­di­taan edel­leen, jot­ta maa­ta­lous Suo­mes­sa kan­nat­taa ja jat­kuu. Ja jot­ta me saam­me edel­leen syö­dä ter­veel­lis­tä, suo­ma­lais­ta lä­hi­ruo­kaa.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?