JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

Pääkirjoitus
21.2.2019 8.00

Pysytään kelkassa

Mira Uu­si­hau­ta-Koi­vu

mira.uu­si­hau­ta-koi­vu@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Täl­lä het­kel­lä suu­ri osa pe­rus­kou­lu­aan lo­pet­te­le­vis­ta nuo­ris­ta on sen ti­lan­teen edes­sä, et­tä soi­si Yh­teis­ha­ku -ter­min ole­van ko­vin tut­tu ja mie­len pääl­lä. Tois­sa­päi­vä­nä al­ka­nees­sa Yh­teis­haus­sa op­pi­las va­lit­see it­sel­leen so­pi­via jat­ko-opis­ke­lu­paik­ko­ja, yk­kö­sek­si se mie­lui­sin mut­ta va­ral­le­kin jo­tain ja mie­luum­min use­am­pi koh­de.

Osal­le jat­ko on sel­keä ku­vio, esi­mer­kik­si lu­ki­oon ja odo­tet­ta­vis­sa on mel­ko sa­man­tyyp­pis­tä kou­lu­e­lä­mää. Eh­kä toki tiu­kem­pi tah­ti, mut­ta pe­rus­sa­maa sil­ti.

Sit­ten ne, joi­den aja­tuk­set ovat am­ma­til­li­ses­sa kou­lu­tuk­ses­sa, heil­lä voi osal­la ol­la ai­ka moi­nen miet­ti­mi­nen, et­tä mikä on se oma ala. Osal­la ala­va­lin­ta on sel­keä, mut­ta on myös nii­tä, jot­ka ei­vät yh­tään tie­dä. Heil­le­kin on toki omia vaih­to­eh­to­ja esi­mer­kik­si Se­dus­sa eli mah­dol­li­suus tu­tus­tua eri lin­joi­hin hie­man pa­rem­min ja teh­dä sit­ten va­lin­ta.

Jois­sain va­lin­ta-asi­ois­sa on pa­lat­tu taas en­ti­seen si­ten, et­tä esi­mer­kik­si osas­sa ter­veys- ja so­si­aa­li­a­lo­ja vaa­di­taan so­vel­tu­vuus­ko­kei­siin osal­lis­tu­mis­ta.

Ja toi­saal­ta, mitä sit­ten, jos va­lin­ta ei osu nap­piin? Ar­ve­li­si, et­tä jos sen kou­lun jo­ten­kin klaa­raa, niin ei sii­tä hait­taa­kaan ole. Ko­ke­mus ja nä­ke­mys enem­män kuin yh­del­tä alal­ta voi ol­la jat­kos­sa ko­vaa va­luut­taa. Toki ai­van epä­so­pi­van alan lä­pi­käy­mi­nen on var­mas­ti kit­ke­rää ja kou­lu voi jää­dä kes­ken. Sitä ei var­maan ku­kaan ha­lua. Tyh­jän pääl­le jää­mi­nen ja ikään kuin kel­kas­ta pu­to­a­mi­nen on var­maan han­ka­lin jut­tu täs­sä koh­taa. Toi­vo­taan kai­kil­le kel­kas­sa py­sy­mis­tä, hiih­to­lo­mal­la ja jat­kos­sa!