JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
25.9.2018 8.00

Risut ja ruusut tähän osoitteeseen

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Meil­lä kävi täl­lä­kin vii­kol­la toi­mi­tuk­ses­sa kou­lu­lais­vie­rai­ta. Ryh­mä Se­dun lii­ke­ta­lou­den opis­ke­li­joi­ta tu­tus­tui leh­den­te­koon maa­nan­tai­na. Eri­no­mai­sen fik­su ja mu­ka­va ryh­mä lu­pa­si myös mah­dut­taa opis­ke­luoh­jel­maan jut­tu­jen te­koa ja ku­vaa­mis­ta, jo­ten toi­vot­ta­vas­ti saam­me lä­hi­viik­koi­na lu­kea se­du­lais­ten mie­li­pi­tei­tä ja ar­tik­ke­lei­ta hei­tä kiin­nos­ta­vis­ta asi­ois­ta.

Eh­dit­tiin myös is­tah­taa alas kes­kus­te­le­maan. Käy­tiin läpi muun mu­as­sa sa­no­ma­leh­dis­tön tar­koi­tus­ta, sa­no­ma­leh­den roo­lia paik­ka­kun­nal­la ja va­le­me­di­aa. Tuli pu­heek­si myös se, mil­lai­sia eri jut­tu­tyyp­pe­jä leh­des­sä on. Uu­ti­sia, re­por­taa­se­ja, ko­lum­ne­ja ja mie­li­pi­de­kir­joi­tuk­sia. Mut­ta mikä mah­taa ol­la pää­kir­joi­tuk­sen roo­li?

Mää­ri­tel­mäl­li­ses­ti pää­kir­joi­tus on leh­den vi­ral­li­nen kan­na­not­to jo­hon­kin ajan­koh­tai­seen ai­hee­seen, esi­mer­kik­si jo­hon­kin leh­den uu­ti­seen. Se on ai­na leh­den ja kir­joit­ta­jan­sa mie­li­pi­de asi­as­ta.

Pai­kal­lis­leh­den teh­tä­vä on elää kau­pun­ki­lais­ten ar­kea. Sik­si pää­kir­joi­tus ei voi ol­la yl­hääl­tä an­net­tu, pa­pe­rin­ma­kui­nen maa­il­man­se­li­tys, joka päät­tyy sa­noi­hin ”näh­tä­väk­si jää” tai ”oli­si­kin syy­tä...”.

Päin­vas­toin: Pää­kir­joi­tuk­sen täy­tyy pu­hua sitä kiel­tä, mitä lu­ki­jat pu­hu­vat. Ihan ta­val­lis­ta suo­mea ja la­pu­aa. Teks­tin pi­tää hei­jas­tel­la nii­tä aa­tok­sia, joi­ta Nes­teel­lä, Aar­lan pöy­däs­sä ja Ur­hei­lu­ta­lol­la ih­me­tel­lään.

La­pu­an Sa­no­mien pää­kir­joi­tuk­sia lu­e­taan ah­ke­ras­ti, ja niis­tä tu­lee myös pal­jon pa­lau­tet­ta. Asi­as­ta kes­kus­tel­laan usein kol­le­goi­den kes­ken, ja La­sa­ri (uu­si lem­pi­ni­mi leh­del­le, muu­ten – so­mes­ta na­pat­tu) joh­taa ai­van sata nol­la, kun ver­tail­laan pai­kal­lis­leh­tien kes­ken sitä, mi­ten pal­jon ”pää­kyis­tä” tu­lee pa­lau­tet­ta leh­del­le. La­sa­rin pääk­ky­jä lu­e­taan, ja kii­tos sii­tä kuu­luu tie­tys­ti juu­ri si­nul­le, joka luet tätä teks­tiä. Tär­kein­tä on, et­tä kes­kus­tel­laan, jo­ten ri­sut ja ruu­sut jat­kos­sa­kin tä­hän suun­taan.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?