JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
28.2.2019 7.00

Sakkaakin sakeampaa

Lee­na Hjelt

lee­na.hjelt@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Si­vu­ky­lien vie­mä­ri­sop­pa La­pu­al­la sak­kaa yhä pa­hem­min. Olo­muo­to lä­hes­tyy jo ihan sitä it­se­ään. Jos ei vie­lä ole riit­tä­väs­ti rii­del­ty niin rii­del­lään­pä vä­hän li­sää.

Tä­hän saak­ka ve­si­huol­to­la­ki on ol­lut sel­vä, ovat­han la­pu­a­lai­set  – niin kau­pun­ki kuin yk­sit­täi­set ih­mi­set­kin, jot­ka ei­vät ole ha­lun­neet vie­mä­riin liit­tyä – tes­tan­neet sitä eri oi­keu­sas­teis­sa ylin­tä myö­ten. Kau­pun­gin ve­si­huol­to­lai­tok­sen jä­te­ve­den toi­min­ta-alu­eel­la ole­vien kiin­teis­tö­jen on ol­lut pak­ko liit­tyä kau­pun­gin vie­mä­ri­ver­kos­toon. Yk­si­se­lit­tei­ses­ti, sak­ko­jen­kin uhal­la. Jos ei ole ol­lut oi­keu­tet­tu va­pau­tuk­seen.

Kun La­pu­an kau­pun­gin­val­tuus­to vuon­na 2009 laa­jen­si ve­si­huol­to­lai­tok­sen­sa jä­te­ve­den toi­min­ta-alu­et­ta kat­ta­maan la­pu­a­lais­ta­lou­det 95-pro­sent­ti­ses­ti, ei ol­lut nä­kö­pii­ris­sä sel­lais­ta ih­met­tä, et­tä ym­pä­ris­tön suo­je­le­mi­sek­si laa­dit­tua la­kia ru­vet­tai­siin pi­tä­mään lii­an tiuk­ka­na ja ruk­kaa­maan lie­vem­mäk­si.

Näin on kui­ten­kin käy­nyt. La­ki­muu­tos tuli voi­maan vuo­den­vaih­tees­sa ja se kos­kee nii­tä ve­si­huol­to­lai­tok­sen toi­min­ta-alu­een ra­ken­ta­mat­to­mia osia, La­pu­al­la Hel­lan­maa­ta, La­ka­luo­maa ja Kau­ha­jär­ven suun­taa. Niis­sä kiin­teis­tö­no­mis­ta­ja saa­kin nyt va­li­ta, liit­ty­ä­kö kau­pun­gin vie­mä­ri­verk­koon vai ei. Pak­ko on enää taa­ja­mas­sa asu­vil­la.

Van­ha ja uu­si laki koh­te­le­vat ih­mi­siä eri­ar­voi­ses­ti. Taa­ja­mas­sa asu­vaa var­mas­ti kor­pe­aa, kun hä­nen on lii­tyt­tä­vä verk­koon, mak­saa kal­lii­na pi­de­tyt liit­ty­mis­mak­sut ja jat­kos­sa myös jä­te­ve­si­mak­sut, kun taas naa­pu­ris­sa, mut­ta taa­ja­ma­ra­jauk­sen ul­ko­puo­lel­la asu­van ei enää tar­vit­se. Taa­ja­man ja ve­sis­tön ul­ko­puo­lel­la, ra­ken­ne­tun vie­mä­ri­put­ken ää­rel­lä asu­van pi­tää liit­tyä verk­koon, mut­ta vas­taa­vas­sa pai­kas­sa asu­van ei tar­vit­se teh­dä mi­tään, jos verk­koa ei ole eh­dit­ty ve­tää.

Toki on hyvä muis­taa, et­tä ky­lis­sä on pal­jon nii­tä, jot­ka liit­tä­vät mie­lel­lään ko­tin­sa kau­pun­gin vie­mä­ri­put­keen. On nii­tä­kin, jot­ka ovat mak­sa­neet jo liit­ty­mis­mak­sun­kin, mut­tei­vät har­mik­seen sitä nyt eh­kä saa­kaan. Ei var­mas­ti osu pa­has­ti pie­leen, kun veik­kaa, et­tä täs­tä syn­tyy vie­lä myös mel­koi­nen po­liit­ti­nen vään­tö. Kau­pun­gin­val­tuus­ton pi­tää jopa kiin­teis­tö­koh­tai­ses­ti päät­tää, min­ne vie­mä­ri lo­pul­ta ve­de­tään.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?