JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
30.1.2018 8.00

Sanomalehtiä lukevat nuoret pärjäävät

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Tuo­reen tut­ki­muk­sen mu­kaan sa­no­ma­leh­teä ak­tii­vi­ses­ti lu­ke­vat 15-vuo­ti­aat nuo­ret me­nes­tyi­vät PISA:n lu­ku­tai­to­ko­kees­sa huo­mat­ta­vas­ti pa­rem­min kuin har­vem­min leh­teä lu­ke­vat. Myös verk­kou­u­tis­ten ak­tii­vi­nen lu­ke­mi­nen on ai­van mer­kit­se­väs­sä yh­tey­des­sä lu­ku­tai­to­tu­lok­siin.

Jos asi­aa mi­ta­taan kou­lun op­pi­mää­ril­lä, niin ero nii­den vä­lil­lä jot­ka lu­ke­vat uu­ti­sia ja nii­den vä­lil­lä jot­ka ei­vät lue, on pe­rä­ti yk­si vuo­si. Siis sa­no­ma­leh­tiä lu­ke­vat 15-vuo­ti­aat ovat ko­ko­nai­sen kou­lu­vuo­den edel­lä lu­ku­tai­dos­sa nii­tä, jot­ka ei­vät lue sa­no­ma­leh­tiä.

Tut­ki­muk­sen teki Jy­väs­ky­län yli­o­pis­ton, ja sen ti­la­si Sa­no­ma­leh­tien Liit­to.

Tä­män li­säk­si sa­no­ma­leh­tien lu­ke­mi­nen on yh­tey­des­sä myös ma­te­ma­tii­kan ja luon­non­tie­tei­den osaa­mi­seen. Näis­sä­kin tu­lok­sis­sa pal­jon sa­no­ma­leh­tiä lu­ke­vat ovat lu­ku­vuo­den ver­ran edel­lä nii­tä 15-vuo­ti­ai­ta, jot­ka ei­vät lue. Li­säk­si mitä enem­män nuo­ri lu­kee sa­no­ma­leh­tiä, sitä enem­män hän lu­kee myös muu­ta. Ty­töt ja po­jat lu­ke­vat suun­nil­leen yh­tä pal­jon sa­no­ma­leh­tiä, mut­ta ver­kos­ta uu­ti­sia lu­ke­vat enem­män po­jat.

Tut­ki­tut ysi­luok­ka­lai­set luot­ta­vat myös ky­kyyn­sä erot­taa erot­taa fak­tat va­leu­u­ti­sis­ta. Uu­tis­ten luo­tet­ta­vuus on heil­le tär­ke­ää, ja 70 pro­sent­tia 15-vuo­ti­ais­ta sa­noo et­tei voi­si it­se ja­kaa val­heel­lis­ta tai vir­heel­lis­tä tie­toa ne­tis­sä.

Nämä tut­ki­muk­set ker­to­vat päi­vän­sel­vän asi­an: jos ha­lu­at kas­vat­taa lap­se­si pär­jää­mään yh­teis­kun­nas­sa, ope­tat hei­dät lu­ke­maan uu­ti­sia sa­no­ma­leh­dis­tä.

Täl­lai­set tut­ki­mus­tu­lok­set ilah­dut­ta­vat eri­tyi­ses­ti täl­lä vii­kol­la, kun vie­te­tään sa­no­ma­leh­ti­viik­koa. La­pu­an Sa­no­mia on ti­lat­tu mo­neen la­pu­a­lai­seen kou­luun ja luok­kaan, ja toi­vot­ta­vas­ti nä­em­me op­pi­tun­tien tu­lok­sia myö­hem­min. Pan­kaa­pa tu­le­maan teks­te­jä, pii­rus­tuk­sia ja jut­tu­ja!

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?