JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
3.9.2019 8.00

Siltojen kaupunki

Min­na Vai­ni­on­pää

min­na.vai­ni­on­paa@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Ot­si­kos­ta voi­si pää­tel­lä, et­tä kyse on Tu­rus­ta, Rau­mas­ta tai eh­kä Jo­en­suus­ta. Ne ovat pro­fi­loi­tu­neet sil­to­jen kau­pun­geik­si, mut­ta sitä on myös oma ko­ti­kau­pun­kim­me. Seit­se­män sil­lan pyö­räi­ly­len­kin voi to­teut­taa hel­pos­ti. Sii­tä voi­si ke­hit­tää vaik­ka ihan uu­den lii­kun­ta­ta­pah­tu­man.

Läh­tö vaik­ka­pa Jo­ki­laak­son mat­kai­lu­puu­tar­has­ta koh­ti Kou­lu­ka­tua ja siel­tä Py­hä­lah­den sil­lan yli Kaup­pa­ka­dul­le. Kult­tuu­ri­kes­kus Van­han Pau­kun ohi suun­ta­na Haa­pa­kos­ki ja Hou­run­kos­ken sil­ta. La­pu­an­jo­en voi ylit­tää Haa­pa­kos­kel­la len­kin pi­tuu­des­ta riip­pu­en jo en­nem­min­kin Kar­hun­tien sil­taa tai Lan­ki­lan­kos­ken sil­taa pit­kin.

So­pi­vas­ti pyö­rä­tei­tä kul­kien mat­ka jat­kuu Kos­ki­ky­län kaut­ta Ala­nur­mon suun­taan Jo­ki­pel­lon ke­vy­en­lii­ken­teen sil­lan yli Rii­pi­sen sil­lal­le ja ta­kai­sin Jo­ki­laak­soon.

Jos suun­nak­si ot­taa Ala­jo­en siel­lä joen ylit­tää Pou­tun sil­ta ja Riip­pu­sil­ta. Isom­mat sil­lat, Van­han Pau­kun tien sil­ta, Ko­so­lan­ka­dun sil­ta, Kirk­ko­ka­dun sil­ta ja St-1 koh­dal­la ole­va sil­ta osu­vat myös so­pi­vas­ti len­kin var­rel­le, jo­ten ke­hit­tää voi­si jopa kym­me­nen sil­lan rei­tin.

Tiis­ten­jo­ki­set ja haa­pa­kos­ki­set haas­te­pyö­räi­le­vät ah­ke­ras­ti joka kesä. Ai­koi­naan la­pu­a­lai­set ki­sa­si­vat pyö­räi­ly­suo­ri­tus­ten mää­räs­sä myös kau­ha­va­lais­ten kans­sa.

Mi­täs jos kau­pun­gin lii­kun­ta­toi­mi ot­tai­si en­si ke­vät­tä sil­mäl­lä pi­tä­en kar­tan ja suun­nit­te­li­si 10 sil­lan pyö­räi­ly­len­kin. Sitä voi­si mark­ki­noi­da myös mat­kai­li­joil­le, sil­lä rei­tin var­rel­le osuu mon­ta mie­len­kiin­tois­ta koh­det­ta ai­nut­laa­tuis­ten mai­se­mien li­säk­si.

Jos­sain voi­si ol­la tar­jol­la vuok­rat­ta­vik­si muu­ta­ma kau­pun­ki­pol­ku­pyö­rä tai jopa säh­kö­pot­ku­lau­to­ja, joi­den kans­sa oli­si help­po läh­teä naut­ti­maan ul­koi­lus­ta ja rait­tiis­ta il­mas­ta.

Us­koi­sin, et­tä kau­pun­ki­lai­si­a­kin nä­kyi­si enem­män pyö­räi­le­mäs­sä, jos tar­jol­la oli­si val­miik­si kart­taan piir­ret­ty reit­ti.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?