JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
23.10.2018 8.00

Sirkusteltta vai luovuuden kasvualusta?

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

La­pu­a­lai­nen pe­rus­kou­lu­kou­lu­ra­ken­ta­mi­nen on eri­no­mai­sel­la mal­lil­la. Ri­ta­vuo­rel­le ja Liuh­ta­riin ra­ken­ne­taan uut­ta, Ala­nur­mos­sa uu­si kou­lu on toi­mi­nut jo hy­vän ai­kaa. Ja ole­mas­sa ole­via ala­kou­lu­ja­kin kor­jaus­re­mon­toi­daan. Se, mitä kou­lu­jen si­säl­lä tu­le­vai­suu­des­sa ta­pah­tuu, as­kar­rut­taa ja huo­les­tut­taa niin las­ten van­hem­pia kuin opet­ta­jia. Uu­si ope­tus­suun­ni­tel­ma muut­taa pe­rus­kou­lun op­pi­mis­ta­pah­tu­maa. Luok­ka­huo­nei­den si­jaan pu­hu­taan avoi­mis­ta op­pi­mi­sym­pä­ris­töis­tä ja yh­tei­so­pet­ta­juu­des­ta.

En­tis­van­haan op­pi­las kö­köt­ti pul­pe­tis­sa tiu­kas­ti sa­mal­la pai­kal­la koko lu­ku­vuo­den. Opet­ta­ja kaa­toi kan­nus­ta tie­toa pää­hän opet­ta­jan­pöy­dän ta­kaa. Noin ku­vaan­nol­li­ses­ti. Uu­si OPS muis­tut­taa, et­tä op­pi­las on ak­tii­vi­nen, tie­don­ha­lui­nen toi­mi­ja, joka ot­taa it­se sel­vää ja te­kee, ei­kä vain odo­ta pas­sii­vi­se­na, et­tä joku ker­too. Opet­ta­ja oh­jaa tie­don läh­teil­le.

Uut­ta ope­tus­suun­ni­tel­maa on kui­ten­kin kri­ti­soi­tu jul­ki­suu­des­sa. Esi­mer­kik­si kas­va­tus­tie­teen pro­fes­so­ri eme­ri­tus Kari Uu­si­ky­lä suo­mi ko­vin sa­noin OP­Sia käy­des­sään vii­me ke­vää­nä La­pu­al­la. Uu­si­ky­lä ih­met­te­li, et­tä jos opet­ta­ja on täs­te­des jon­kin­lai­nen ”kans­sa­op­pi­ja”, on­ko myös lää­kä­ri vas­te­des ”kans­sa­po­ti­las”? Toi­saal­ta jo­kai­nen, joka hiu­kan­kaan viet­tää ai­kaa kas­va­vien ih­mis­tain­ten kans­sa, ta­ju­aa, et­tä ny­ky­lap­set ovat hui­mas­ti edel­lä mei­tä ai­kui­sia tie­dol­li­ses­ti, tai­dol­li­ses­ti, tek­ni­ses­ti ja en­nen kaik­kea hok­sot­ti­mil­taan. On ai­van sel­vää, et­tä kan­nu­me­to­di ei ker­ta­kaik­ki­aan enää toi­mi mi­ten­kään – op­pi­lail­la on mo­nes­ta asi­as­ta pa­rem­pi tie­to kuin opet­ta­jil­la.

Suu­rin pel­ko van­hem­mil­la ja ken­ties opet­ta­jil­la­kin on, et­tä kou­lus­ta tu­lee jon­kin­lai­nen sir­kus­telt­ta, jos­sa rau­hat­to­mat te­na­vat häs­lää­vät omi­aan. Se­ka­va show, jos­sa ku­kaan ei kuu­le mi­tään, opi mi­tään tai kes­ki­ty yh­tään mi­hin­kään. En­tä mi­ten käy eri­tyis­tä tu­kea tar­vit­se­vien las­ten? Par­haim­mil­laan avoi­met op­pi­mi­sym­pä­ris­töt voi­vat kui­ten­kin ol­la luo­vuu­den kas­vu­a­lus­to­ja. Tie­don­hin­kui­set saa­vat ot­taa sel­vää niin pal­jon kuin ha­lu­a­vat, tu­kea tar­vit­se­vat saa­vat heil­le so­vel­tu­via haas­tei­ta, ei­kä fyy­si­nen ym­pä­ris­tö ra­joi­ta op­pi­mis­ta.

Toi­mit­ta­ja Lee­na Hjelt ot­ti sel­vää uu­den OP­Sin mu­kai­ses­ta op­pi­mi­sym­pä­ris­tös­tä ja asi­aan liit­ty­vis­tä huo­lis­ta. Kes­ki­au­ke­a­mal­la laa­ja re­por­taa­si Ri­ta­mä­en kou­lus­ta, jos­sa on jo läh­det­ty har­joit­te­le­maan uu­den­lais­ta op­pi­mis­ta­paa, sekä ko­ke­muk­set Van­taal­ta, jos­sa otet­tiin avoi­met op­pi­mi­sym­pä­ris­töt käyt­töön en­sim­mäi­se­nä Suo­mes­sa. Tut­ki­jan nä­kö­kul­ma asi­aan vie­rei­sel­lä si­vul­la.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?