JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
9.5.2017 8.41

Sirutetaan

Tar­ja Ko­jo­la

Kä­vää­sin Ku­ra­kaup­pa­las. Ete­lä-Poh­jan­maan lii­ton väki in­for­moi maa­kun­ta- ja so­teu­u­dis­tuk­ses­ta. Tiis­te­läi­nen maa­kun­ta­joh­ta­ja As­ko Pel­to­la tii­vis­ti ti­lan­teen lau­see­seen ”iso pa­ket­ti, tosi tiuk­ka ai­ka­tau­lu, ma­ha­ro­toon työ­mää­rä. Saa nä­hä­rä kuin­ka käy”.

”Ma­ku­so­te” ete­nee laa­jal­la ha­ra­val­la, mut­ta ai­van lii­an hi­taas­ti ase­tet­tuun ai­ka­tau­luun näh­den. Näi­nä päi­vi­nä ryh­dy­tään Ar­ka­di­an­mä­el­lä kä­sit­te­le­mään hal­li­tuk­sen esi­tys­tä va­lin­nan­va­paus­laik­si. Maa­kun­tien vä­li­ai­kai­set val­mis­te­lu­e­li­met eli VA­TEt aloit­ta­vat toi­min­tan­sa hei­nä­kuus­sa. Uu­sien la­kien piti tul­la voi­maan sa­moin hei­nä­kuus­sa, mut­ta nyt jo on vä­läy­tel­ty syys­kuu­ta.

E-P:llä maa­kun­tau­u­dis­tus­ta val­mis­te­le­va muu­tos­joh­ta­ja Heli Sep­pel­vir­ta kom­men­toi, et­tä jos lait ei­vät ole val­miit syys­kuus­sa, niin ol­laan lie­mes­sä, kos­ka en­sim­mäi­set maa­kun­ta­vaa­lit on suun­ni­tel­tu jär­jes­tet­tä­vän tam­mi­kuus­sa 2018.

Uu­dis­tuk­sen on ol­ta­va val­mis 2019 alus­ta. Vii­meis­tään mar­ras­kuus­sa 2018 me ta­vik­set pää­sem­me esi­mer­kik­si va­lit­se­maan, mi­hin ter­vey­den­huol­lon pal­ve­lun­tar­jo­a­jaan ha­lu­am­me seu­raa­vak­si vuo­dek­si lis­tau­tua. Äl­kää ky­sy­kö, mi­ten se ta­pah­tuu, ei so­teu­u­dis­tus­ta E-P:llä ve­tä­vä Sei­nä­jo­en apu­lais­kau­pun­gin­joh­ta­ja Har­ri Jo­ki­ran­ta­kaan vie­lä tien­nyt. Ei tien­nyt si­tä­kään, voi­ko ih­mi­nen lis­tau­tua mo­nel­le pal­ve­lun­tar­jo­a­jal­le.

Se, mi­hin uu­dis­tus kaa­tuu tai min­kä kans­sa se to­den­nä­köi­ses­ti raa­kas­ti ys­käh­te­lee, on tie­to­jär­jes­tel­mä­puo­li. Miet­ti­kää­pä. Jos on­nis­tun lis­tau­tu­maan Oy Ham­mas­lää­kä­ri Ab:n po­ti­laak­si vuo­dek­si 2019, niin mi­ten kul­kee tie­to siel­tä en­ti­sel­tä pal­ve­lun­tar­jo­a­jal­ta uu­del­le? En­tä kun vaih­dan vuo­den pääs­tä jäl­leen pal­ve­lun­tar­jo­a­jaa?

Jo­ki­ran­ta ker­toi, et­tä kai­kil­la pal­ve­lun­tar­jo­a­jil­la pi­täi­si vuo­den 2019 alus­ta ol­la pää­sy tois­ten­sa tie­to­jär­jes­tel­miin, niin et­tä po­ti­las saa joka pai­kas­sa mah­dol­li­sim­man hy­vää, ko­ko­nais­val­tais­ta hoi­toa. Toi­saal­ta sääs­töä ha­e­taan sii­tä, et­tä po­ti­las­ta hoi­de­taan vaik­ka­pa tie­to­ko­neen ruu­dun kaut­ta... Huh huh.

Har­ri Jo­ki­ran­ta myön­si, et­tä ni­me­no­maan tie­to­jär­jes­tel­mät ovat koko so­te­ma­kun Akil­leen kan­ta­pää. Yh­te­nä hel­pot­ta­ja­na Jo­ki­ran­nan mu­kaan on kei­no­ä­ly ja sen suo­mat mah­dol­li­suu­det.

Rat­kai­su­han on­kin it­se asi­as­sa näin ol­len päi­vän­sel­vä: Pan­naan meil­le jo­kai­sel­le siru na­han al­le, ku­ten teh­dään vaik­ka­pa ro­tu­koi­ril­le. Si­ruun tal­le­te­taan koko hen­ki­lö- ja po­ti­las­his­to­ria. Lää­kä­riin men­nes­sä toh­to­ri ot­taa vii­va­koo­dis­kan­ne­rin, skan­naa sil­lä si­run ja sim­sa­la­bim, koko elä­mä on tie­to­ko­neen näy­töl­lä. Enää tar­vit­see var­mis­taa tie­to­tur­va, jot­tei­vät hak­ke­rit vuo­da po­ti­las­tie­to­ja va­hin­gos­sa vaik­ka­pa so­meen.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?