JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
22.10.2019 8.00

Somen sopulit syöksyvät sokeana rotkoon

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Suo­men yh­dek­säs pre­si­dent­ti Mau­no Koi­vis­to lan­see­ra­si ai­koi­naan haus­kan ni­mi­tyk­sen, jol­la vii­tat­tiin toi­mit­ta­jiin. So­pu­li­lau­mal­la Koi­vis­to viit­ta­si sii­hen hys­tee­ri­seen jouk­kop­sy­koo­siin, jon­ka val­las­sa kaik­ki toi­mit­ta­jat juok­se­vat vi­ral­li­sen oi­ke­as­sa­o­li­jan tai sen het­ki­sen to­tuu­den pe­räs­sä py­säh­ty­mät­tä tar­kis­ta­maan, on­ko asi­as­sa mi­tään jär­keä. Il­miö on sama kuin huo­non säh­ly­jouk­ku­een pe­li­tyy­li: pal­lo pää­tyyn ja po­ru­kal­la pe­rään si­vuil­le vil­kui­le­mat­ta.

Koi­vis­ton ai­kaan yh­teis­kun­ta oli sel­lai­nen, et­tä ta­pah­tu­mis­ta, po­li­tii­kan kään­teis­tä, ur­hei­lus­ta ja il­mi­öis­tä oli­vat par­hai­ten sel­vil­lä juu­ri toi­mit­ta­jat. Sik­si­pä ni­mi­tys kos­ki juu­ri toi­mit­ta­jia, jot­ka oli­vat syyt­tä­neet Koi­vis­toa epä­joh­don­mu­kai­suu­des­ta. Ny­kyi­sin so­pu­lei­ta olem­me me kaik­ki. So­mes­sa ja ne­tis­sä ylei­ses­ti ta­so­kas­ta ja useim­mi­ten ta­so­ton­ta in­for­maa­ti­o­ta puk­kaa joka tuu­tis­ta koko ajan. Ta­val­li­set ih­mi­set tuot­ta­vat vlo­ge­ja, blo­ge­ja, snäp­piä, ins­tas­too­ria ja muu­ta.

Tar­vi­taan vain yk­si sy­dän­tä­sär­ke­vä some-päi­vi­tys tai sen­saa­ti­o­mai­nen kuva, kun so­men so­pu­lit he­rää­vät. Päi­vi­tys­ten ai­hee­na ovat usein vää­rin­koh­del­lut vi­at­to­mat asi­ak­kaat, lem­mik­kie­läi­met tai sai­ras­ta­vat ih­mi­set. Päi­vi­tyk­sen te­ki­jä ker­too Oi­ke­an To­tuu­den, joka on yleen­sä hy­vin sen­saa­ti­o­mai­nen. Lu­ki­jal­le tai kat­so­jal­le tu­lee kä­si­tys, et­tä koko maa­il­ma (tai ai­na­kin Suo­men kou­lu­lai­tos, ter­vey­den­huol­to tai vaik­ka­pa jo­kin tiet­ty eläin­lää­kä­ri­a­se­ma) on so­das­sa ta­ri­nan ker­to­jaa vas­taan.

Täs­tä seu­raa hui­ma so­pu­li-il­miö. Päi­vi­tys ke­rää het­kes­sä tu­han­sia tyk­käyk­siä ja ja­ko­ja. Kuo­ros­sa huu­de­taan kos­toa, toi­vo­taan ki­dut­ta­vaa lop­pua Pa­hal­le Ta­hol­le, vär­vä­tään jo jouk­ki­o­ta pie­neen ope­tus­tuo­ki­oon, joka ai­o­taan teh­dä po­ru­kal­la Pa­han Ta­hon ko­ti­o­vel­le. Suun­ni­tel­laan myös jou­kol­la boi­kot­tia, mi­kä­li päi­vi­tyk­seen liit­tyy jo­kin yri­tys.

Yk­si­kään näis­tä so­me­so­pu­leis­ta ei eh­di aja­tel­la, a) on­ko ta­ri­na tot­ta tai b) mikä on ker­to­jan mo­tii­vi tai c) mikä on Pa­han Ta­hon mo­tii­vi tai d) mi­ten us­kot­ta­vaa on, et­tä jo­kin yh­teis­kun­nan osa toi­mi­si tie­ten tah­to­en ja jär­jes­tel­mäl­li­ses­ti tä­män vi­at­to­man kan­sa­lai­sen pa­ras­ta. Jouk­ko­hys­te­ria toi­mii, so­pu­lit syök­sy­vät so­kei­na koh­ti rot­koa. Jär­ki ja ter­ve epäi­ly on pol­jet­tu po­ru­kal­la suo­hon.

Su­rul­li­sin­ta on, et­tä some-so­pu­lit luu­le­vat teh­neen­sä hy­vän teon. Pö­lyn las­keu­dut­tua jou­du­taan mo­nes­ti huo­maa­maan, et­tä asi­al­la on toi­nen­kin puo­li, joka saat­taa jopa osoit­taa, et­tei mi­tään vää­rää edes ta­pah­tu­nut. So­pu­lien aju­kop­pa on pie­nen pie­ni. Niin myös so­mes­sa hys­te­ri­soi­tu­vien ih­mis­ten. Seu­raa­van ker­ran kun te­kee mie­li ryn­nä­tä rot­koon oi­ke­a­mie­li­sen esi­tais­te­li­jan pe­räs­sä, kan­nat­taa har­ki­ta ja miet­tiä edel­lä lis­tat­tu­ja aak­kos­tet­tu­ja koh­tia.

Mi­kä­li vas­tauk­set to­dis­ta­vat au­kot­to­mas­ti esi­tais­te­li­jan ta­ri­nan to­dek­si, sii­tä vaan. Mi­kä­li ei­vät, se kan­nat­taa ker­toa muil­le­kin.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?