JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
12.3.2019 8.00

Soten kaatumisesta ylös

Lee­na Hjelt

lee­na.hjelt@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Per­jan­tai­na se koh­tuul­li­sen odo­tet­tu uu­ti­nen sit­ten tuli: koko is­tun­to­kau­den sor­vat­tu ja pe­rus­tus­la­ki­va­li­o­kun­nan lain­tul­kin­toi­hin use­aan ot­tee­seen tör­män­nyt so­si­aa­li- ja ter­vey­suu­dis­tus ja sen mu­ka­na maa­kun­tau­u­dis­tus tu­li­vat tien­sä pää­hän. Kävi myös niin, et­tä pää­mi­nis­te­ri Juha Si­pi­lä kuun­te­li si­säis­tä ään­tään, joka ke­hot­ti kaa­ta­maan hal­li­tuk­sen.

Syyt so­ten kaa­tu­mi­seen vaih­te­le­vat pu­hu­jan ja edus­ta­man­sa ryh­män mu­kaan. Ha­vai­tuk­si tuli kui­ten­kin se to­si­a­sia, et­tä sote- ja ma­ku­pa­ket­ti oli lii­an mas­sii­vi­nen ko­ko­nai­suus edes yh­den edus­kun­nan is­tun­to­kau­den ai­ka­na hy­väk­syt­tä­väk­si – kes­kus­ta ajoi sii­hen mer­kit­tä­vää, uut­ta hal­lin­to­por­ras­ta, maa­kun­taa ja ko­koo­mus edel­lyt­ti maa­kun­ta­hal­lin­non vas­ti­neek­si va­lin­nan­va­paut­ta.

Oleel­li­sem­paa kuin ha­kea syyl­li­siä on kat­soa eteen­päin. Edel­leen val­ta­kun­nas­sa ol­laan sen ää­rel­lä, et­tä sote-kus­tan­nuk­set nou­se­vat ko­vaa vauh­tia ja haas­teel­le on jo­tain teh­tä­vä. Edel­leen on syy­tä muis­taa myös se so­ten al­ku­pe­räi­nen hyvä tar­koi­tus, et­tä ih­mi­set sai­si­vat yh­den­ver­tai­ses­ti ter­veys- ja hy­vin­voin­ti­pal­ve­lu­ja riip­pu­mat­ta sii­tä, mis­sä asuu tai mikä on hei­dän ta­lou­del­li­nen ti­lan­teen­sa.

Niin kuin muis­sa­kin kun­nis­sa, myös La­pu­al­la on aloi­tet­ta­va poh­din­ta, mi­ten ede­tään sii­tä huo­li­mat­ta, et­tä tääl­lä tois­tai­sek­si kaik­ki on vie­lä koh­tuul­li­sen hy­vin. Ete­lä-Poh­jan­maal­le suun­ni­tel­tu B-vaih­to­eh­to, jos­sa syn­ny­te­tään maa­kun­nal­li­nen kun­ta­yh­ty­mä va­paa­eh­toi­sel­ta poh­jal­ta, tar­jo­aa äk­ki­sel­tään aja­tel­tu­na La­pu­al­le vain nou­sua sote-kus­tan­nuk­siin. En­tä pi­tää­kö La­pu­an ra­hoit­taa kun­ta­yh­ty­män kaut­ta mui­den kun­tien sote-in­ves­toin­te­ja?

Tu­los­sa ole­vat edus­kun­ta­vaa­lit rat­kai­se­vat, mitä so­tel­le ja ma­kul­le ta­pah­tuu vaa­lien jäl­keen: saa­te­taan­ko lop­puun jo pit­käl­le vie­ty la­kie­si­tys vai aloi­te­taan­ko jäl­leen puh­taal­ta pöy­däl­tä, jos gal­lup-en­nus­teet to­teu­tu­vat ja val­taan nou­se­vat de­ma­rit? Mitä mah­ta­vat ne si­säi­set ää­net kul­le­kin kuis­kia siel­lä ää­nes­tys­ko­pis­sa?

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?