JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
9.1.2020 8.00

Synnynnäinen asiakas­pal­velija

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Tä­män leh­den si­vul­la 7 on jut­tu, jota meil­tä on toi­vot­tu. Vei­kon Ko­nees­sa, tai La­to­mä­es­sä, ku­ten kaup­pa La­pu­al­la tai­de­taan tun­tea maa­il­man tap­piin, työs­ken­te­lee myy­jä­nä Heik­ki Mä­ke­lä, jon­ka eri­no­mais­ta pal­ve­lua ih­mi­set ke­hu­vat ko­vas­ti ja ovat vin­kan­neet meil­le asi­as­ta.

It­se­kin olen pääs­syt Hei­kin asi­ak­kaak­si, ja mo­bii­li­tum­pe­lo­kin tun­tee hä­nen kans­saan it­sen­sä ai­van ih­mi­sek­si, vaik­ka oli­si täy­sin pi­hal­la pu­he­lin­ten eri­koi­suuk­sis­ta. Kär­si­väl­li­ses­ti ja ys­tä­väl­li­ses­ti hän jak­saa se­lit­tää, mi­ten eri­lai­set omi­nai­suu­det ote­taan käyt­töön ja mitä pi­tää teh­dä, jos joku ei toi­mi. Lu­ke­kaa­pa ju­tus­ta mie­hen fik­su­ja aja­tuk­sia kau­pan­te­on etii­kas­ta ja alan tren­deis­tä.

Heik­ki Mä­ke­lä pal­jas­taa, et­tä hän on pie­nes­tä pi­tä­en ha­lun­nut myy­jäk­si. Näin se tai­taa ol­la, et­tä myyn­ti­työ­hön pi­tää syn­tyä. Sil­loin kun pal­ve­lu­alt­tius ja halu et­siä asi­ak­kaal­le oi­kea rat­kai­su tu­le­vat sel­käy­ti­mes­tä, se nä­kyy asi­ak­kai­den koh­taa­mi­ses­sa. Jos asi­a­kas­läh­töi­seen työ­hön ei ole min­kään­lais­ta tai­pu­mus­ta, niin sitä on lä­hes mah­do­ton opet­taa edes alan op­pi­lai­tok­ses­sa.

Ja op­pi­lai­tok­sis­ta pu­heen ol­len – jos se oma ala on vie­lä vä­hän ha­ku­sas­sa, niin en­si tiis­tai­na on Sedu-lu­ki­on kam­puk­sel­la Rek­ry­mes­sut. Siel­tä löy­tyy var­mas­ti suun­ta­viit­to­ja työ­u­ral­le. Pai­kal­la on niin työ­nan­ta­jia kuin kou­lu­ja tar­jo­a­mas­sa töi­tä ja opis­ke­lu­paik­ko­ja. Mes­sut on tar­koi­tet­tu kai­kil­le al­le 30-vuo­ti­ail­le, joil­la on mie­tin­näs­sä työ­paik­ka tai kou­lu­tus­paik­ka. Läh­te­kää kat­so­maan, mes­suil­la saat­taa rat­ke­ta koko lop­pu­e­lä­män suun­ta.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?