JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
13.3.2018 8.00

Takkuusta sotea

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Veik­kaan, et­tä muu­ta­ma ih­mi­nen hyp­pä­si tä­män teks­tin yli, kun luki ot­si­kos­ta sa­nan ”sote”. Jut­tu­mää­ris­sä mi­tat­tu­na sote-uu­dis­tus on kär­jes­sä maan joka tie­do­tus­vä­li­nees­sä, jo­ten kyl­läs­ty­mi­nen on ym­mär­ret­tä­vää. Kun ol­laan yhä lä­hem­pä­nä ha­vi­tel­tua maa­lia, kes­kus­te­lu kiih­tyy ja saa yl­lät­tä­vi­ä­kin piir­tei­tä, kun hal­li­tus­puo­lue Ko­koo­muk­sen muu­ta­mat edus­ta­jat esit­ti­vät vii­me het­ken kri­tiik­kiä koko sys­tee­mil­le. Hel­sin­gin Sa­no­mat haas­tat­te­li lau­an­tain nu­me­roon­sa op­po­si­ti­o­puo­lu­ei­den edus­ta­jia, jot­ka mie­luum­min nä­ki­si­vät vas­tuun­kan­ta­ji­na kun­ta­yh­ty­mät ei­vät­kä suun­ni­tel­lut maa­kun­nat. Jos hal­li­tus­puo­lu­eis­sa moni li­pe­ää lin­jas­ta, niin ol­laan taas nol­la­pis­tees­sä.

Ruo­hon­juu­ri­ta­sol­la kiin­nos­ta­vim­mas­ta pääs­tä ja ken­ties nor­mi­kan­sa­lai­sel­le mer­kit­se­vin uu­dis­tus lie­nee va­lin­nan­va­paus­la­ki, jota edus­kun­ta ryh­tyy täl­lä vii­kol­la kä­sit­te­le­mään. Jos ja kun se to­teu­tuu, tar­vit­see enää opet­taa kan­sa­lai­set va­lit­se­maan hä­dän het­kel­lä oi­kein ja no­pe­as­ti.

La­pu­al­la uu­dis­tus nä­kyy jo jois­sa­kin sote-puo­len yk­si­köis­sä ja sitä mu­kaa kiin­teis­tö­puo­lel­la. Uu­tis­ta ai­hees­ta tu­los­sa.

Kii­re on kova, ja koko uu­dis­tuk­sen uh­ka­ku­vat liit­ty­vät sii­hen, et­tä uu­den­lai­seen sys­tee­miin la­da­tut ko­vat odo­tuk­set konk­re­ti­soi­tu­vat toi­mi­mat­to­ma­na, en­tis­tä ras­kaam­pa­na vir­ka­ko­neis­to­na, joka syö enem­män kuin tie­naa. Pa­hin uh­ka­ku­va lie se, et­tä hoi­toon ei pää­se edel­leen­kään yh­tään en­tis­tä no­pe­am­min, ei­kä edes pu­he­li­mel­la saa enää soit­taa omaan, tut­tuun hoi­to­yk­sik­köön. Pi­tää koit­taa osa­ta va­li­ta oi­kein, kun se het­ki tu­lee.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?