JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
10.10.2017 8.00

Talkkarit takaisin

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Si­vul­la 8 on toi­mit­ta­ja Lee­na Hjel­tin jut­tu La­pu­an ylä­kou­lun si­säil­ma­on­gel­mis­ta. Kou­lul­la jär­jes­tet­tiin vii­me vii­kol­la van­hem­mil­le tie­do­tus­ti­lai­suus ai­hees­ta. Väki oli huo­les­tu­nut­ta, ja syys­tä­kin. Jos jut­tua lu­kies­sa tu­lee déja vu -il­miö, niin ei ih­me: Lä­hes ident­ti­nen jut­tu oli leh­des­sä vii­mek­si huh­ti­kuus­sa, kun uu­ti­soim­me Ri­ta­mä­en kou­lun si­säil­ma­on­gel­mis­ta. Sama mies­kin oli tut­ki­mas­sa ja kom­men­toi­mas­sa, alan asi­an­tun­ti­ja Jom­mi Suon­ke­to. Hän to­te­si, et­tä tiet­ty­jä sä­de­sie­ni-iti­öi­tä on maa­pe­räs­sä ai­na, mut­ta ne saat­ta­vat jos­kus äi­tyä myr­kyl­li­sik­si.

Ku­ten kau­pun­gin­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja Esa Rin­ta­la ju­tus­sa to­te­aa: ti­lan­ne La­pu­an kou­luis­sa on hä­pe­äl­li­nen. Po­si­tii­vis­ta on, et­tä toi­miin näy­te­tään nyt ryh­dyt­tä­vän ri­pe­äs­ti. Kiin­teis­tö­pääl­lik­kö Timo Kor­pe­la hoi­taa hom­maa vauh­dil­la eteen­päin.

Kau­pun­gin kou­lu­jen suun­nit­te­lu­toi­mi­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Il­po Ul­vi­nen heit­ti il­moil­le asi­an, jos­ta kah­vi­pöy­dis­sä ja poi­ka­ker­hois­sa kes­kus­tel­laan pal­jon­kin: Kou­lu­jen ja mui­den jul­kis­ten ra­ken­nus­ten, mik­sei iso­jen ta­lo­yh­ti­öi­den­kin, ra­pis­tu­mi­nen al­koi sil­lä het­kel­lä, kun niis­tä lak­kau­tet­tiin ta­lon­mie­hen vi­rat. Kun ke­nen­kään vas­tuul­la ei ole enää tark­kail­la ja huol­taa ra­ken­nus­ta, pää­see ta­pah­tu­maan va­hin­ko­ja pik­ku­hil­jaa. Niis­tä syn­tyy pit­kän pääl­le iso­ja on­gel­mia, ku­ten nyt on käy­nyt sekä ylä­kou­lul­la et­tä Ri­ta­mä­el­lä ja Liuh­ta­ris­sa.

Ta­lon­mie­het kier­si­vät en­nen van­haan ra­ken­nuk­sen nur­kat ja sei­nän­vie­ret si­säl­tä ja ul­koa, vin­tit ja rän­nien alas­tu­lot, vie­mä­rit ja öl­jy­kat­ti­lat sään­nöl­li­ses­ti. Jos huol­to­tar­vet­ta oli, tar­vit­ta­vat toi­men­pi­teet teh­tiin sa­man tien. Vä­li­län ker­ros­ta­lois­sa, jos­sa it­se vie­tin lap­suu­te­ni, oli ta­lon­mie­he­nä Erk­ki Pel­to­nie­mi. Meil­le ker­soil­le näyt­ti sil­tä, et­tä talk­ka­ri hyp­pä­si eteen mil­loin mis­tä­kin häk­ki­va­ras­tos­ta tai pom­mi­suo­jas­ta ihan ta­hal­laan mei­tä kar­ha­tak­seen, mut­ta tämä ei tie­tys­ti ol­lut kier­ros­ten syy­nä. Ta­lon­mies teki työ­tään.

Huol­to­fir­mat te­ke­vät var­mas­ti par­haan­sa kau­pun­gin ra­ken­nus­kan­nan töis­sä, mut­ta hei­dät kut­su­taan pai­kal­le vas­ta kun on­gel­maa on. Van­ha­nai­kai­nen ta­lon­mies huo­maa va­hin­gon mah­dol­li­suu­den jo etu­kä­teen.

Ta­lon­mie­hen ole­mas­sa­o­los­ta on myös se hyö­ty, et­tä il­ki­val­ta vä­he­nee. Jos ylä­kou­lun yh­des­sä sii­ves­sä edel­leen asui­si talk­ka­ri per­hei­neen, niin piha py­syi­si ta­kuul­la siis­tim­pä­nä ja ra­ken­teet eh­ji­nä.

Jaa – pi­tää tie­tys­ti sa­noa ta­lon­hen­ki­lö, ei­kä ta­lon­mies. Joka ta­pauk­ses­sa: tar­peel­li­nen am­mat­ti­kun­ta. Talk­ka­rit ta­kai­sin!

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?