JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
1.11.2018 8.00

Taloudessa lurkkii mörkö

Lee­na Hjelt

lee­na.hjelt@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Kun­ta­mai­se­ma Oy:n lii­ke­toi­min­ta­joh­ta­ja Vil­le Niuk­koa kuun­nel­les­sa ei voi vält­tyä joh­to­pää­tök­sel­tä, et­tä La­pu­an kau­pun­gin­val­tuu­te­tut ovat sääs­tö­koh­tei­ta miet­ties­sään nyt eri­tyi­sen haas­ta­vas­sa ti­lan­tees­sa – juus­to­höy­läl­le ei enää rii­tä raa­vit­ta­vaa. Tämä tun­tui tu­le­van maa­nan­tai­na val­tuu­te­tuil­le sel­väk­si.

Niuk­ko aloit­ti val­tuus­ton is­tun­non an­ta­mal­la ti­lan­ne­kat­sauk­sen La­pu­an toi­min­nan ja ta­lou­den lu­vuis­ta ver­rat­tu­na mui­hin kun­tiin. Hän ko­ros­ti sitä, et­tä val­tuu­tet­tu­jen pi­täi­si ai­na teh­dä pää­tök­sen­sä – ar­vo­va­lin­tan­sa – tie­tä­en, mitä mi­kin mak­saa. Et­tei jo­hon­kin koh­tee­seen valu ra­haa ”va­hin­gos­sa”. Esi­mer­kik­si So­dan­ky­läs­sä ruo­ka­pal­ve­lun kus­tan­nuk­set ovat kor­ke­at, kos­ka siel­lä on pää­tet­ty sat­sa­ta lä­hi­ruo­kaan. Niuk­ko ke­hui La­pu­an ta­lout­ta hoi­de­tun tä­hän saak­ka hy­vin ja tiu­kal­la seu­lal­la: pal­ve­lut ovat kun­ta­ver­tai­lus­sa kus­tan­nuk­sil­taan joko kes­ki­ta­soa tai al­le. Te­hok­kuus tar­koit­taa, et­tei enää oi­kein ole mis­tä ot­taa.

Kun pe­rus­tur­van olet­taa siir­ty­vän maa­kun­nan ho­tei­siin, puo­let kun­nan bud­je­tis­ta syö si­vis­tys­toi­mi, joka pi­tää hoi­taa kes­tä­väs­ti. Kou­lu­kul­je­tus­ten edul­li­suut­ta lii­ke­toi­min­ta­joh­ta­ja luon­neh­ti ko­vak­si suo­ri­tuk­sek­si, kun ot­taa huo­mi­oon laa­jan kou­lu­ver­kon. Ruo­ka­pal­ve­lut pyö­ri­vät to­del­la te­hok­kaas­ti, kir­jas­to-, lii­kun­ta- ja kult­tuu­ri­pal­ve­lu­jen osuu­det ku­luis­ta ovat pie­net.

Niuk­koa lai­na­ten La­pu­an ta­lou­des­sa lurk­kii mör­kö, kun lai­na­mää­rä kas­vaa ja se pi­tää jol­lain ra­hoit­taa. Mis­tä siis sääs­tää? Sitä ky­syi­vät val­tuu­te­tut­kin. Niuk­ko heit­ti tie­toa ra­ha­rei´is­tä: Haa­pa­kos­ken kou­lun ku­lut ovat 10 400 eu­roa per op­pi­las, kun muis­sa kou­luis­sa sum­ma on 4 600 – 8100 eu­roa. Päi­vä­ko­ti­verk­ko koos­tuu kal­liis­ta pie­nis­tä yk­si­köis­tä. Tei­den­pi­toon La­pua käyt­tää enem­män kuin moni muu, ti­la­pal­ve­lui­hin taas vä­hem­män – ei­hän syn­ny kor­jaus­vel­kaa, Niuk­ko ky­syi. En­tä mi­ten kas­vat­taa tu­lo­poh­jaa? Niu­kon mu­kaan tu­lo­ve­rop­ro­sent­ti on jo koh­tuul­li­sen kor­kea, jo­ten ”se kort­ti on käy­tet­ty”.

Val­tuu­te­tut pi­ti­vät tiis­tai­na vuo­sit­tai­sen ta­lous­se­mi­naa­rin­sa, pian on ai­ka bud­jet­ti­rii­hen. Pian tih­kuu tie­toa, mi­ten en­si vuo­den en­nä­tyk­sel­li­siin in­ves­toin­tei­hin poh­jau­tu­va ta­lou­sar­vio ra­ken­tuu. Ol­laan iloi­sen, mut­ta var­mas­ti myös ikä­vän ää­rel­lä.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?