JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
28.1.2020 10.00

Tautista aikaa

Ou­ti Ran­ta­la

ou­ti.ran­ta­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Sy­dän­tal­ven iloi­hin kuu­luu il­man muu­ta ul­koi­lu, joka on so­pi­va lää­ke mo­neen vai­vaan. La­pu­al­la tal­vi­la­jien har­ras­ta­mi­seen on tun­ne­tus­ti hy­vät puit­teet. Täs­sä leh­des­sä on­kin jut­tua Simp­si­öl­tä, jos­sa toi­mit­ta­ja ta­pa­si ul­koi­li­joi­ta ja Mart­ti Ki­vi­saa­ren, joka on ol­lut mu­ka­na rin­ne­hiih­to­kes­kuk­sen toi­min­nas­sa koko sen his­to­ri­an ajan eli 35 vuot­ta.

Jos­kus tal­vi­la­jei­hin on vii­sain­ta osal­lis­tua vain penk­kiur­hei­li­ja­na, jos esi­mer­kik­si ul­koi­lun rie­mua him­men­tä­vä ylä­hen­gi­tys­tie­tu­leh­dus kaa­taa vuo­teen omak­si. Mi­nul­le kävi näin, ja täy­tyy myön­tää, et­tä edes te­le­vi­si­on run­sas tal­viur­hei­lu­tar­jon­ta ei tie­tys­sä tau­din vai­hees­sa vie­nyt voit­toa vuo­tees­ta. Sa­no­taan, et­tä pa­ras lää­ke vi­rus­tau­tiin on lepo ja juo­mi­nen. Tätä yri­tin nou­dat­taa. Ap­tee­kis­ta löy­tyy mo­nen­lais­ta hel­po­tus­ta oi­rei­siin, mut­ta nii­den tuo­ma apu on het­kel­li­nen. Nii­tä­kin tuli ko­keil­tua.

Sit­ten, kun elä­mä taas voit­taa, on hyvä aloit­taa liik­ku­mi­nen va­ro­vas­ti, et­tä vält­tyy fluns­san jäl­ki­seu­rauk­sil­ta. Mon­ta päi­vää kan­nat­taa vält­tää pon­nis­tuk­sia, et­tei tule ta­ka­pak­kia. Niin to­si­aan kan­nat­taa. Huo­ma­sin tä­män, kun vein koi­raa len­kil­le en­sim­mäi­sen ker­ran mo­neen päi­vään (mie­he­ni oli kyl­lä ul­koi­lut­ta­nut sitä!). Lu­mi­pal­lon heit­tä­mi­nen­kin oli jo sen ver­ran iso pon­nis­tus, et­tä puk­ka­si hien pin­taan het­kes­sä. En us­ko­nut krop­pa­ni va­roi­tus­vies­tiä, vaan jat­koin vie­lä muu­ta­man hei­ton ver­ran, mi­hin ne­li­jal­kai­sen ys­tä­vä­ni ano­va kat­se mi­nut suo­ras­taan pa­kot­ti. Ly­hy­en len­kin jäl­keen olin rät­ti­vä­sy­nyt ja jou­duin köm­pi­mään pe­tiin lop­pu­päi­väk­si ja -il­lak­si. Se sii­tä mel­kein ter­vees­tä päi­väs­tä.

Vie­rei­sel­lä si­vul­la on päi­vi­tys La­pu­an fluns­sa­ti­lan­tees­ta, joka ei vie­lä epi­de­mi­ak­si as­ti ole meil­lä yl­ty­nyt. Vaa­ral­li­sem­pi inf­lu­ens­saa­kaan ei ole vie­lä La­pu­al­la ruuh­kaut­ta­nut ter­veys­kes­kus­ta, vaik­ka joka vuo­si tä­hän ai­kaan se on ta­van­nut jo saa­vut­taa huip­pun­sa. Vaik­ka näi­tä tau­te­ja ei ole vie­lä mas­soit­tain liik­keel­lä, ne ovat sil­ti ikä­viä jo­kai­sel­le, jo­hon is­ke­vät.

Py­sy­tään ter­vei­nä!

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?