JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
6.9.2018 6.00

Telttaan yöksi

Min­na Vai­ni­on­pää

min­na.vai­ni­on­paa@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Kuka tä­hän vuo­de­nai­kaan, täl­lä le­vey­sas­teel­la, köm­pi­si telt­taan yök­si!? Yl­lä­tys, yl­lä­tys! Ai­ka moni, sil­lä Suo­men La­dun lan­see­raa­ma Nuku yö ul­ko­na -haas­te to­teu­te­taan nyt kol­man­nen ker­ran tu­le­va­na lau­an­tai­na. Kuu­sen aluk­set ja haas­teen in­nos­ta­mi­na pe­rus­te­tut ”met­sä­ho­tel­lit” ovat lä­hes tun­gok­seen as­ti va­rat­tu­ja.

La­pu­al­la ei ole haas­teen mer­keis­sä jär­jes­tet­ty mi­tää ta­pah­tu­maa, mut­ta mi­kään ei es­tä tel­tan pys­tyt­tä­mis­tä ja siel­lä yö­py­mis­tä vii­kon­lop­pu­na. Ei­kä tar­vit­se ol­la mi­kään kar­paa­si, sil­lä lu­vas­sa on ihan koh­tuul­li­nen sää ul­ko­na yö­py­mi­seen. Tar­vi­taan vain re­pul­li­nen seik­kai­lu­miel­tä.

Meil­tä löy­tyy hy­viä paik­ko­ja ul­ko­na yö­py­mi­seen. Simp­si­öl­lä, ja La­pu­al­la muu­al­la­kin, si­jait­se­vil­la laa­vuil­la on help­po yö­pyä. Muu­ta­mat ovat viet­tä­neet elä­myk­sel­li­siä öi­tä Ala­jo­en ky­tö­tu­val­la, jon­ka ovet ovat kai­kil­le avoin­na. Ai­na ei tar­vit­se läh­teä edes kau­as. Lap­si­per­heet voi­vat aloit­taa telt­tai­lun ko­ti­pi­hal­le pys­ty­te­tys­sä tel­tas­sa, te­ras­sil­la tai par­vek­keel­la. Telt­ta­yö on ta­kuu­var­mas­ti lap­sil­le elä­mys, joka ko­ke­muk­se­na päi­hit­tää hu­vi­puis­to­käyn­nin.

Ret­kei­ly, telt­tai­lu, va­el­luk­set ja luon­nos­sa yö­py­mi­nen ovat uu­del­leen tu­los­sa muo­tiin. Tänä ke­sä­nä eri puo­lil­la Suo­mea lei­rin­tä­a­lu­eil­la telt­tai­li­joi­den mää­rä oli sel­väs­ti kas­va­nut. Eu­roop­pa­lai­set tu­ris­tit, hy­vin va­rus­tet­tui­ne telt­toi­neen ja ret­ki­va­rus­tei­neen, ovat ai­na ol­leet tut­tu näky, mut­ta nyt liik­keel­le oli­vat läh­te­neet myös nuo­ret lap­si­per­heet ja ret­roi­lua har­ras­ta­vat ai­kui­set.

Te, jot­ka ai­oit­te vas­ta­ta Suo­men La­dun haas­tee­seen ja viet­tää tu­le­va­na vii­kon­lop­pu­na yön rait­tiis­sa il­mas­sa luon­non kes­kel­lä, lait­ta­kaa meil­le toi­mi­tuk­seen tun­nel­ma­ku­via koh­tees­ta. Jos vaik­ka en­si vuon­na, Simp­si­öl­le tai vaik­ka Lau­ri­lan­puis­toon, avat­tai­siin vä­li­ai­kai­nen ul­koil­ma­ho­tel­li haas­teen mer­keis­sä.

Vii­me vuon­na haas­tee­seen osal­lis­tui jo yli 130 000 hen­ki­löä.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?