JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
19.12.2017 8.00

Tervetuloa Lapualle, kaupun­gin­johtaja!

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Kun tätä pää­kir­joi­tus­ta lu­e­taan, lie­nee La­pu­an seu­raa­van kau­pun­gin­joh­ta­jan nimi sel­vil­lä, jol­lei mi­tään ai­van poik­keuk­sel­lis­ta ole ta­pah­tu­nut maa­nan­tai-il­lan val­tuus­tos­sa. Nimi on Kan­ka­re, Kos­ki­nen tahi Vaa­ran­maa.

Ku­ten sa­no­ma­leh­dis­sä on ta­pa­na, asi­oi­ta teh­dään La­pu­an Sa­no­mis­sa­kin pit­käl­ti etu­ke­nos­sa. Me haas­tat­te­lim­me La­pu­an uut­ta kau­pun­gin­joh­ta­jaa jo vii­me tal­ve­na. Sit­ten saim­me sel­vil­le, et­tä mie­hen työ­his­to­ria oli­kin toi­nen kuin il­moi­tet­tu ja ison pyö­rän pyö­räh­det­tyä tu­lo­kas veti pa­pe­rin­sa pois. Se haas­tat­te­lu jäi jul­kai­se­mat­ta.

Täl­lä toi­sel­la kier­rok­sel­la asi­at näyt­tä­vät ete­ne­vän suu­rem­mit­ta ka­pu­loit­ta rat­tais­sa, jo­ten ki­vi­ta­lon uu­den po­mon miet­tei­tä saa­net­te lu­kea leh­des­tä hy­vin­kin pian.

Uu­del­la kau­pun­gin­joh­ta­jal­la on tie­dos­sa työ oma­nar­von­tun­tois­ten, suo­rien ja sär­mik­käi­den ih­mis­ten kes­kel­lä ja kump­pa­ni­na. Jyr­kim­piä luon­teen­piir­tei­tä on lie­ven­tä­nyt se, et­tä moni meis­tä on akoit­tu­nut tai ukoit­tu­nut tois­paik­kaas­ten kans­sa. Gee­ni­pe­ri­mä on pääs­syt on­nel­li­ses­ti se­koit­tu­maan.

La­pu­a­lai­set ovat par­haim­mil­laan sin­nik­käi­tä, ar­vo­poh­jal­taan va­kai­ta ja yrit­te­li­äi­tä. Asi­at pi­tää pe­rus­tel­la hy­vin, en­nen­kö la­pu­a­lai­nen us­koo. Ei­kä jo­kai­nen us­ko sit­ten­kään, vaan en­sin pi­tää it­te ko­keil­la. Toi­saal­ta sit­ten kun asia on sel­vä, la­pu­a­lai­nen pai­naa pääl­le niin kau­an et­tä hom­mas­ta tu­lee val­mis­ta.

Eni­ten la­pu­a­lai­sia mo­ti­voi se, et­tä ol­laan pa­rem­pia kuin sei­nä­jo­ke­laa­set, jot­ka yrit­tää vie­dä meil­tä kai­ken. Uu­si kau­pun­gin­joh­ta­ja läh­tee vie­mään mei­tä koh­ti suur­ta tun­te­ma­ton­ta so­te­ma­kua, ja sii­nä on vie­lä mon­ta tiuk­kaa kään­nös­tä hal­lit­ta­va­na. Moni maa­kun­nan po­lii­tik­ko van­noo yh­teis­työn ni­meen, mut­tei huo­maa, et­tä Ku­ra­kaup­pa­la vie ym­pä­rys­kun­tia kuin lit­ran mit­taa. Tä­hän tais­toon tar­vi­taan sel­vä­jär­kis­tä nä­ki­jää, joka huo­maa mis­sä men­nään ja osaa pi­tää La­pu­an puo­lia.

Ter­ve­tu­loa, kau­pun­gin­joh­ta­ja, ja tul­ta päin. Kyl­lä me jou­kos tul­la­han.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?