JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
28.12.2017 8.05

Tervetuloa uusi vuosi

Minna Vainionpää

Minna Vainionpää

Min­na Vai­ni­on­pää

min­na.vai­ni­on­paa@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Vuo­si 2017 on jää­mäs­sä taak­se. 365 päi­vää elet­tyä elä­mää. Edes­sä taas uu­det haas­teet ja ka­len­te­rin puh­taat si­vut.

Taak­se on jää­mäs­sä maam­me kaik­kien ai­ko­jen suu­rin juh­la­vuo­si. Olem­me juh­li­neet it­se­näi­syyt­tä mo­nin eri ta­voin. Vai­kut­ta­vin ja her­kin ta­pah­tu­ma La­pu­al­la oli eh­kä it­se­näi­syys­päi­vä­nä nuor­ten kun­ni­a­var­ti­ot san­ka­ri­hau­doil­la kes­kus­tas­sa, Tiis­ten­jo­el­la ja Kau­ha­jär­vel­lä. Sii­nä hil­jen­ty­es­sä konk­re­ti­soi­tui­vat it­se­näi­syy­tem­me rat­kai­sun het­ket.

Uu­si vuo­si tu­lee ole­maan La­pu­al­la mm. tär­keä ra­ken­ta­mi­sen vuo­si. Sel­lai­nen vuo­si paik­ka­kun­nal­la on ol­lut myös 50 vuot­ta sit­ten, ja lä­hes joka vuo­si sii­tä tä­hän päi­vään as­ti. La­pu­an Sa­no­mien vuo­den­vaih­teen leh­des­tä, 50 vuot­ta sit­ten, on mie­len­kiin­tois­ta huo­ma­ta, et­tä sil­loin aloi­tet­tiin ra­ken­ta­maan kaup­pa­op­pi­lai­tok­sen kou­lu­ta­loa. Nyt sa­mais­ta ta­loa sa­nee­ra­taan ja laa­jen­ne­taan lu­ki­ok­si. Sil­loin La­pu­al­la ra­ken­net­tiin myös Rin­ta­mä­en ur­hei­lu­liik­keen uut­ta lii­ke­ta­loa. Se talo on tänä syk­sy­nä pu­ret­tu.

Tuol­loin, 50 vuot­ta sit­ten, tou­hut­tiin ah­ke­ras­ti Iso­luo­man am­pu­ma­ra­dal­la, kun sitä ra­ken­net­tiin. Nyt kat­seet on suun­nat­tu Ru­han am­pu­ma­ra­dan ra­ken­ta­mi­seen. Iso­luo­mal­la­kaan ei am­pu­ma­ra­taa enää ole. 50 vuot­ta sit­ten suun­ni­tel­tiin myös ui­ma­hal­li­han­ket­ta ja ter­vey­den­hoi­to­kes­kus­ta. Tä­nään mie­tim­me, mitä tu­le­vat vuo­det tuo­vat tul­les­saan so­si­aa­li- ja ter­vey­den­huol­to, sekä maa­kun­tau­u­dis­tuk­sien mer­kis­sä La­pu­al­le.

50 vuot­ta sit­ten avat­tiin lii­ken­teel­le La­pua-Sei­nä­jo­ki vä­lil­le uu­si tie, joka ny­kyi­sin on val­ta­tie 19. Ky­sei­sel­le yh­teys­vä­lil­le on nyt suun­ni­tel­tu ohi­tus­kais­tat. Vih­doin me­neil­lään on myös Ko­ve­ron ja Hon­ki­mä­en liit­ty­mien pa­ran­ta­mi­nen.

Ai­ka on siis pur­kaa ja ai­ka on ra­ken­taa. Uu­si vuo­si on ai­na uu­si haas­te ja mah­dol­li­suus. Hy­vää uut­ta vuot­ta 2018!

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?