JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
10.7.2018 8.00

Tosipaikan tullen

Min­na Vai­ni­on­pää

min­na.vai­ni­on­paa@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Ym­pä­ri maa­il­maan pi­dä­te­tään par­hail­laan hen­keä ja seu­ra­taan, mi­ten ete­nee Thai­maas­sa sy­väl­le luo­las­toon ju­miin jää­nei­den, kah­den­tois­ta jal­ka­pal­lo­jouk­ku­een ju­ni­o­ri­pe­laa­jan ja hei­dän val­men­ta­jan­sa, pe­las­tu­so­pe­raa­tio. Haas­teel­li­ses­sa pe­las­tus­teh­tä­väs­sä on mu­ka­na yli tu­hat ih­mis­tä ja jouk­ko maa­il­man par­haim­pia su­kel­ta­jia.

Jouk­kue on ol­lut luo­lan ar­moil­la ke­sä­kuun 23. päi­väs­tä al­ka­en. Vii­me vii­kol­la heil­le ryh­dyt­tiin opet­ta­maan ui­mis­ta ja su­kel­ta­mis­ta. Mat­ka maan­pin­nal­le on pit­kä ja vai­val­loi­nen. Sii­nä jou­du­taan su­kel­ta­maan ja ui­maan, osit­tain sel­vi­ää kä­ve­le­mäl­lä. Ku­kaan jouk­ku­ees­ta ei osaa ui­da. Tie­to ui­ma­tai­dot­to­muu­des­ta ei sil­ti yl­lä­tä. Vaik­ka vesi on vie­rel­lä, mo­ni­kaan ei osaa ui­da.

Meil­lä sen si­jaan ko­ros­te­taan sitä, et­tä ui­ma­tai­to kuu­luu kan­sa­lais­tai­toi­hin. Ve­teen to­tut­te­lu ja ui­ma­tai­don opet­te­lu on mah­dol­lis­ta aloit­taa jo vau­va­na. Ke­vään ja ke­sän ui­ma­kou­luis­sa hi­o­taan tai­to­ja ja pe­rus­kou­lus­sa ope­tus­suun­ni­tel­maan kuu­luu edel­leen uin­tia.

Ei ai­kui­se­na­kaan ole myö­häis­tä ope­tel­la ui­maan. La­pu­al­la ai­kuis­ten ui­ma­kou­lu jär­jes­te­tään jäl­leen syk­syl­lä. Se on hyvä, sil­lä kos­kaan ei tie­dä, mil­loin ui­ma­tai­toa tar­vi­taan.

Thai­maan pe­las­tu­so­pe­raa­ti­os­sa ui­ma­tai­to ei ole se rat­kai­se­vin asia, mut­ta täy­sin ui­ma­tai­dot­to­mat ovat ai­na aut­ta­mat­to­mas­ti ve­den ar­moil­la.

Kesä on ui­mi­sen ai­kaa. Omaa ui­ma­tai­toa voi tes­ta­ta luon­non­ve­sis­sä. Hyp­py ve­teen niin, et­tä pää pai­nuu ve­den al­le. Siel­tä pin­nal­le pääs­tyä yh­tä­jak­sois­ta uin­tia 200 met­riä, jos­ta 50 met­riä se­läl­lään.

Sii­nä ui­ma­tai­don mää­ri­tel­mä Suo­men Ui­ma­o­pe­tus ja Hen­gen­pe­las­tus­lii­ton mu­kaan. Mo­nen­ko tai­dot ja voi­mat mah­ta­vat­kaan riit­tää ky­sei­seen mää­ri­tel­mään?

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?