JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
26.6.2018 8.00

Tutkimustietoa yritys­toi­minnan tueksi

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Si­vul­la 6 on jut­tu Sei­nä­jo­en yli­o­pis­to­kes­kuk­sen tar­jo­a­mas­ta pal­ve­lus­ta yri­tyk­sil­le Ete­lä-Poh­jan­maal­la ja La­pu­al­la.

Yli­o­pis­to­kes­kuk­sen pro­jek­ti­pääl­lik­kö Esa Vuo­ren­maa on kier­tä­nyt yri­tyk­sis­sä La­pu­al­la ja maa­kun­nas­sa, ja tar­koi­tuk­se­na on ol­lut et­siä har­joit­te­lu­paik­ko­ja yli­o­pis­to-opis­ke­li­joil­le. Hei­tä on tar­jol­la Vaa­san, Tam­pe­reen, Hel­sin­gin ja Tu­run yli­o­pis­tois­ta, Tam­pe­reen tek­nil­li­ses­tä yli­o­pis­tos­ta sekä Tai­dey­li­o­pis­tos­ta Hel­sin­gis­tä.

Ar­jen hies­sä puur­ta­vas­ta yrit­tä­jäs­tä saat­taa äk­ki­sel­tään kuu­los­taa kau­kai­sel­ta aja­tus, et­tä fir­maan tu­lee joku nuo­ri yli­o­pis­to­hör­hö häs­lää­mään, mut­ta kan­nat­taa funt­sa­ta toi­sen­kin ker­ran.

Moni yrit­tä­jä tie­tää, et­tä fir­mas­sa voi­si joi­ta­kin asi­oi­ta teh­dä pa­rem­min, mut­ta ai­ka ei pii­saa nii­den pär­vöt­te­le­mi­seen, saa­ti pro­ses­sien pa­ran­ta­mi­seen. Ei­kä ai­na tie­dä edes mis­tä pääs­tä sol­mua läh­ti­si pur­ka­maan. Juu­ri tä­hän tar­pee­seen voi saa­da apua har­joit­te­li­jal­ta. Voit it­se mää­ri­tel­lä mitä tut­ki­taan, ja te­kee­kö har­joit­te­li­ja ti­lan­ne­kat­sauk­sen li­säk­si myös toi­min­ta­oh­jeen jat­koa var­ten. Opis­ke­li­ja te­kee tark­kaan ra­ja­tun sel­vi­tyk­sen juu­ri sii­tä asi­as­ta, mitä it­se sel­vit­te­li­sit, jos ai­kaa oli­si. Har­joit­te­li­joil­la voi teet­tää sel­vi­tys­tä ja suun­ni­tel­maa vaik­ka vien­tiin, laa­jen­tu­mi­seen, asi­a­kas­han­kin­taan tai hen­ki­lös­tö­hal­lin­taan, brän­di­työ­hön, au­to­ma­ti­saa­ti­on hyö­dyn­tä­mi­seen tai muu­hun tek­niik­kaan. Tut­ki­mus­ta voi teh­dä hy­vin­kin pie­nel­tä osa-alu­eel­ta tai toi­min­nos­ta. Osaa­jia yl­lä mai­ni­tuis­sa yli­o­pis­tois­sa on mo­nel­ta alal­ta tek­nii­kas­ta myyn­tiin, tuo­tan­nos­ta joh­ta­mi­seen.

Tu­lee­ko mi­tään sel­vi­tys­tar­pei­ta mie­leen? Tai kiin­nos­tus­ta toi­min­nan pa­ran­ta­mi­seen? Jos, niin ota yh­teys Sei­nä­jo­en yli­o­pis­to­kes­kuk­seen.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?