JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
10.12.2020 8.00

Ulkoilla saa edelleen

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Nel­jä­tois­ta yö­tä jou­lu­aat­toon on, las­kin ai­van it­se ei­len. Täs­sä leh­des­sä tä­hyil­lään jo kirk­ko­vuo­den suu­reen juh­laan.

Ko­ro­na­vuon­na jou­lu on toi­sen­lai­nen kuin en­nen. Ete­lä-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­ri tie­dot­ti tiis­tai­na, et­tä pan­de­mi­an ti­lan­ne alu­eel­lam­me on pal­jon vai­ke­am­pi kuin ke­vääl­lä. Sai­raa­la­hoi­don tar­ve on li­sään­ty­nyt, ja syk­syn ai­ka­na nel­jä ih­mis­tä on me­neh­ty­nyt ko­ro­nain­fek­ti­oon. Sik­si sai­raan­hoi­to­pii­ri ko­ros­taa yhä eh­käi­sy­toi­men­pi­tei­den tär­keyt­tä: muis­ta­kaa ne mas­kit, pi­tä­kää tur­va­vä­li, äl­kää ko­koon­tu­ko tii­vii­siin ih­mis­ryp­päi­siin.

Suu­rim­man osan ar­ki­as­ka­reis­ta voi suo­rit­taa tur­val­li­ses­ti: kau­pas­sa­käyn­nin ajak­si ei ole vai­kea pan­na kas­vo­mas­kia, ja ai­na­kin La­pu­al­la on joka iki­ses­sä yri­tyk­ses­sä tar­jol­la kä­si­de­si­pul­lo­ja. Kä­siä kan­nat­taa pes­tä en­nen ja jäl­keen kau­pas­sa­käyn­nin, ja fluns­sai­se­na ei muu­ten­kaan kan­na­ta läh­teä yh­tään mi­hin­kään. Ro­ko­tet­ta odo­tel­les­sa nämä tur­va­toi­met ovat pa­ras kons­ti voit­taa pan­de­mia.

Moni har­ras­tus pan­tiin taas tau­ol­le, viih­de­ta­pah­tu­mat ja hen­gel­li­set ta­pah­tu­mat on pe­rut­tu, sa­moin ko­ri­pal­lo­mat­sit ja muut.

Mut­ta ul­koil­la saa edel­leen. Ja ul­koil­mas­sa ei tar­vit­se pi­tää mas­ki­a­kaan, kun ei ai­van ka­ve­rin naa­maan hön­käi­le. Nyt on­kin eri­tyi­nen hou­ku­tus läh­teä len­kil­le: Kau­pun­gin kau­nein jou­luik­ku­na -ki­sas­sa on ni­mit­täin mu­ka­na pe­rä­ti 69 ik­ku­naa ym­pä­ri La­pu­an, ja kaik­kien ää­nes­tä­nei­den kes­ken ar­vo­taan sa­dan eu­ron lah­ja­kort­ti ki­sas­sa mu­ka­na ole­vaan la­pu­a­lai­seen liik­kee­seen. Kan­nat­taa siis osal­lis­tua.

Lis­ta ik­ku­noi­den si­jain­nis­ta on täs­sä leh­des­sä si­vul­la 5 ja ää­nes­tys­ku­pon­ki on si­vul­la 23. Ää­nes­tää voi myös lä­het­tä­mäl­lä ik­ku­nan nu­me­ro teks­ta­ril­la nu­me­roon 18252, vies­tin al­kuun pi­tää mer­ki­tä kir­jai­met LS ja vä­li­lyön­ti, sen jäl­keen ik­ku­nan nu­me­ro ja omat yh­teys­tie­dot. Ja ne ik­ku­noi­den nu­me­rot löy­ty­vät siel­tä ik­ku­noil­ta, jo­ten ken­gät jal­kaan ja hap­pi­hyp­pe­lyl­le.

Hy­vää kol­mat­ta ad­vent­tia!

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?