JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
30.7.2019 8.00

Unijunan kyytiin

Lee­na Hjelt

lee­na.hjelt@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Joko olet lo­ma­si lu­si­nut vai olet­ko yhä sii­nä on­nel­li­ses­sa ase­mas­sa, et­tä olet joko lo­ma­moo­dis­sa tai pe­rä­ti vas­ta sii­hen aset­tu­mas­sa?

Lo­ma­han ai­heut­taa meil­le kai­ken­nä­köi­siä on­gel­mia. Kai­ken­lai­set per­heen si­säi­set krii­sit puh­ke­a­vat kuk­kaan ja kuu­lem­ma avi­oe­ro­ja­kin ker­tyy ke­sä­ai­kaan en­nä­tyk­sel­li­siä mää­riä. Vii­meis­tään tu­lee stres­si sii­nä vai­hees­sa, kun pi­täi­si pa­la­ta töi­hin.

Jos­kus tun­tuu, et­tä sel­vi­ää­kö lo­mas­ta kun­nol­la edes hen­gis­sä.

Mut­ta on­nek­si on­gel­mia rat­ko­maan on ole­mas­sa pal­jon vii­sai­ta ih­mi­siä ja heil­lä lu­ke­mat­to­mia neu­vo­ja.

Loma me­nee usein viu­hu­en ohi. Sitä voi yrit­tää pi­den­tää esi­mer­kik­si niin kuin ni­mel­tä mai­nit­tu, et­tä an­taa he­rä­tys­kel­lon lo­mal­la­kin pi­ris­tä sii­hen ani­var­hai­seen ar­ki­ai­kaan. Näin voi koko lo­man ajan vain kään­tää kyl­keä ja on­nel­li­se­na to­de­ta, et­tei ole mi­kään kii­re mi­hin­kään.

Yk­si haas­ta­va on­gel­ma nyt, kun mo­nil­la suo­ma­lai­sil­la loma näin hei­nä­kuun päät­ty­es­sä lop­puu, on se, et­tä pi­täi­si ky­e­tä ajois­sa un­ten mail­le, et­tä jak­saa aa­mul­la he­rä­tä.

Ryt­min kään­tä­mi­nen ei kor­jau­du yh­des­sä ei­kä kah­des­sa yös­sä, vaan uni­tut­ki­ja Anu-Kat­rii­na Pe­so­nen sa­noo Hel­sin­gin Sa­no­mien haas­tat­te­lus­sa, et­tä pa­ras kei­no on (sii­tä nel­jän vii­kon lo­mas­ta) käyt­tää vii­mei­nen viik­ko ar­ki­ryt­min pa­laut­ta­mi­seen.

Mi­ten se ta­pah­tuu? Me­ne­mäl­lä il­lal­la ai­em­min nuk­ku­maan ja he­rä­tä aa­mul­la pik­ku hil­jaa yhä ai­em­min ja ai­em­min. Yk­sin­ker­tais­ta. Il­lal­la kan­nat­taa kuun­nel­la omia vä­sy­myk­sen merk­ke­jä, et­tei uni­ju­na aja ohi. Uni tu­lee hel­pom­min, kun rau­hoit­tuu, hen­git­te­lee ren­nos­ti ja ajat­te­lee vain mu­ka­via aja­tuk­sia. Pe­so­nen ei suo­sit­te­le me­la­to­nii­ni-pil­le­rei­tä ai­na­kaan pit­kä­ai­kai­seen käyt­töön.

Vuo­sien ko­ke­muk­sel­la voi to­de­ta, et­tä ar­keen suo­puu lo­pul­ta ai­ka suk­ke­laan. Ja sii­nä, ai­van ku­ten lo­mas­sa­kin, on omat, mo­net hy­vät puo­len­sa.

Hy­vää lo­maa lo­mai­li­joil­le, meil­le muil­le hy­vää ar­kea!

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?