JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
28.9.2017 8.00

Uskallusta puskea eteenpäin

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

La­pu­an Yrit­tä­jät ry:n hal­li­tus ta­pa­si kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen vä­keä tiis­tai-il­ta­na. Ti­lai­suus oli en­sim­mäi­nen täl­lä ko­koon­pa­nol­la, vuo­sia on jär­jes­tet­ty ta­paa­mi­sia luot­ta­mu­se­lin­ten pu­heen­joh­ta­jis­ton ja yrit­tä­jien hal­li­tuk­sen edus­ta­jien kes­ken, to­sin nii­den tu­los on ol­lut lai­han­lai­nen. Tiis­tai­nen kes­kus­te­lu oli suo­ra­sa­nais­ta ja kriit­tis­tä, mut­ta puhe pol­vei­li so­vus­sa sa­maan suun­taan.

Yrit­tä­jien suun­nas­ta toi­vo­taan luot­ta­mus­hen­ki­lös­töl­tä en­tis­tä­kin ko­vem­paa luot­ta­mus­ta yrit­tä­jiin, yrit­tä­jä­myön­teis­tä pää­tök­sen­te­koa ja me­nes­ty­vän yri­tys­toi­min­nan mah­dol­lis­ta­mis­ta esi­mer­kik­si ti­la­po­li­tii­kal­la ja asi­a­kas­läh­töi­sel­lä, etu­ke­noi­sel­la pal­ve­lul­la.

Kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen väki oli juo­nes­sa mu­ka­na, jopa sa­mal­la vii­val­la. Hal­li­tuk­sen vä­el­lä tun­tuu ole­van roh­keut­ta tar­kas­tel­la pal­ve­lu­ra­ken­tei­ta ja vir­ka­ko­neis­ton toi­min­taa avoi­min sil­min. Us­kal­lus­ta näyt­täi­si ole­van myös roh­kei­siin avauk­siin elin­kei­no­e­lä­män vauh­dit­ta­mi­sek­si ja La­pu­an pi­tä­mi­sek­si maa­kun­nan kär­ki­kau­pun­ki­na. Tämä kuu­los­taa eri­no­mai­sel­ta. Yh­tä miel­tä ol­tiin myös sii­tä, et­tä vä­es­tö­ka­don py­säyt­tä­mi­seen on käy­tet­tä­vä kaik­ki mah­dol­li­set kei­not.

Konk­reet­ti­sia te­ko­ja­kin pa­la­ve­ris­sa so­vit­tiin. La­pu­an Yrit­tä­jät ry. esit­tää, et­tä kau­pun­ki si­tou­tuu vuok­raa­maan Wasa Grou­pil­ta 2000 ne­li­ön ti­lan Alan­gon alu­eel­ta, jon­ka ra­ken­ta­mi­sen Wasa Group voi­si aloit­taa en­nen kuin maan­ra­ken­nus­ko­neet häi­py­vät Alan­gon ton­til­ta. Näin luo­tai­siin ki­pe­äs­ti kai­vat­tu­ja uu­sia lii­ke­ti­lo­ja. Kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja Las­se Ra­ja­la lu­pa­si vie­dä asi­an pi­kai­ses­ti kä­sit­te­lyyn. Pää­tös­hän tar­vi­taan no­pe­as­ti.

Tiis­tai­sen ta­paa­mi­sen pe­rus­teel­la uu­del­la kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­la on us­kal­lus­ta pus­kea asi­oi­ta eteen­päin ja ky­kyä teh­dä iso­ja pää­tök­siä tap­pe­le­mat­ta. Nyt jää­dään odot­te­le­maan hy­viä tu­lok­sia.

* * *

PS. Ko­ri­pal­lo­lii­ga on al­ka­mas­sa. Per­jan­tai­na pe­la­taan La­pu­al­la en­sim­mäi­nen ko­ti­ot­te­lu, Kob­ria saa­pu­vat ah­dis­te­le­maan Kou­vo­lan Kou­vot. Ur­hei­lu­ta­lol­le huo­men­na puo­li seis­kal­ta!

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?