JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
15.5.2018 8.00

Vaihteeksi Alankoa

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Kaup­pa­kes­kus Ruu­ti laa­je­nee, kun Alan­gon alu­eel­le ra­ken­tuu par­hail­laan ko­vaa vauh­tia seu­raa­va suur­hal­li, jo­hon siir­tyy kir­kon­ky­läl­tä Ter­veys­ta­lo ja uu­te­na yri­tyk­se­nä aloit­taa Jysk.

Alan­ko kak­ko­nen eli seu­raa­van vai­heen kaa­va on nyt me­nos­sa kau­pun­gin­val­tuus­toon, ja sii­nä ai­em­min kou­lu­ra­ken­ta­mi­seen kaa­voi­tet­tu alue on saa­nut kau­pan ja yri­ty­sa­lu­een lei­man. Vi­ral­li­ses­ti sa­not­tu­na vä­hit­täis­kau­pan suu­ryk­si­köi­den kort­te­lei­ta tu­lee li­sää, ra­ken­nu­soi­keut­ta niis­sä on pe­rä­ti 11 000 ker­ros­ne­li­ö­tä.

Kaa­vaa on val­mis­tel­tu pit­kään, vie­rei­sel­lä si­vul­la toi­mit­ta­ja Lee­na Hjel­tin se­lon­te­koa ai­hees­ta. Kau­pun­gin on tar­koi­tus so­vit­taa yh­teen iso pa­la­pe­li: asui­na­lue, te­ol­li­suu­sy­ri­tyk­set, pal­ve­lut, maa­ta­lous ja vä­hit­täis­kaup­pa. Kaa­vas­sa on myös ri­vi­ta­lo­tont­te­ja. Yri­ty­sa­lue laa­je­nee tä­män kaa­va­muu­tok­sen an­si­os­ta huo­mat­ta­vas­ti, tar­jol­le tu­lee nii­tä kai­vat­tu­ja tont­te­ja pien­te­ol­li­suu­del­le ja kau­pal­le.

Alu­een uu­det tie­lin­jauk­set hier­tä­vät Alan­gos­sa pit­kään toi­mi­nei­den yrit­tä­jien miel­tä. Yrit­tä­jän­tie­tä ol­laan kat­kai­se­mas­sa, tai sii­tä pois­tui­si uu­des­sa kaa­vas­sa yk­si pät­kä. Seit­se­män alu­een yri­tys­tä on pan­nut ni­men­sä muis­tu­tuk­seen, jos­sa tuo­daan esiin, et­tei kaa­vail­tu tie­lin­jaus koh­te­le hei­tä ta­sa­puo­li­ses­ti. Asi­ak­kaat ovat tot­tu­neet kul­ke­maan fir­mo­jen pi­haan tut­tu­ja reit­te­jä, ja uu­sien opet­te­le­mi­ses­sa me­nee ai­kan­sa. Toi­vot­ta­vas­ti asi­aan löy­tyy kaik­kia osa­puo­lia par­hai­ten pal­ve­le­va rat­kai­su, jot­tei jou­du­ta pit­käl­li­seen va­li­tus­kier­tee­seen. Pää­a­sia – ja kaik­kien yh­tei­nen etu – on, et­tä kaup­pa käy. Sil­le ei saa aset­taa es­tei­tä.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?