JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
23.5.2019 8.00

Vakavaa asiaa koulusta

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

La­pu­al­la­kin val­mis­tau­du­taan mo­nes­sa per­hees­sä iloi­siin juh­liin, kun kou­lu­lai­set pää­se­vät lo­mil­le ja pääs­tö­to­dis­tuk­sia ja­e­taan ala­kou­luil­la, ylä­kou­lul­la, Hau­ta­sen kou­lul­la, Se­dul­la, Seu­ra­kun­ta­o­pis­tol­la ja lu­ki­ol­la.

Mut­ta joka ta­los­sa ilo ei ole ylim­mil­lään. Meil­le on tul­lut yh­tey­de­not­to­ja huo­les­tu­neil­ta van­hem­mil­ta tosi va­ka­vas­ta ja tär­ke­äs­tä asi­as­ta kos­kien kou­lu­maa­il­maa.

Yk­si van­hem­pi ker­toi hä­dis­sään, et­tä lap­si vaih­taa kou­lua ja jän­ni­tys on kova. Syy­nä on kiu­saa­mi­nen, jon­ka osa tu­le­vis­ta kou­lu­ka­ve­reis­ta aloit­ti jo ke­vääl­lä. Lap­si tu­lee jär­kyt­ty­nee­nä ko­tiin ja pel­kää men­nä uu­teen kou­luun syk­syl­lä. On­nek­si on ke­sä­lo­ma vä­lis­sä, mut­ta vii­mei­set lo­ma­päi­vät en­nen kou­lun al­kua ovat var­mas­ti tus­kaa.

Toi­sen per­heen lap­sen ka­ve­rit oli­vat pe­rus­ta­neet some-ryh­män, jos­sa pil­kat­tiin ryh­män ul­ko­puo­lel­le jä­tet­tyä las­ta. Va­hin­gos­sa (tai ”va­hin­gos­sa”) lap­si oli vä­li­tun­nil­la pääs­syt nä­ke­mään osan vies­teis­tä.

Van­hem­mat toi­vo­vat ai­hees­ta jut­tua, sitä on tu­los­sa syk­syl­lä. Mei­hin voi ol­la ai­hees­ta yh­tey­des­sä, jos on oma­koh­tais­ta ko­ke­mus­ta. Kaik­ki yh­tey­de­no­tot py­sy­vät eh­dot­to­man luot­ta­muk­sel­li­se­na.

La­pu­al­la teh­dään kai­kis­sa kou­luis­sa pal­jon töi­tä sen eteen, et­tä lap­sil­la oli­si hyvä ol­la. Uu­sim­pa­na kau­pun­kiin on pe­rus­tet­tu kou­lu­val­men­ta­jan toi­mi.

Kai­kes­ta hy­väs­tä kiu­saa­mi­sen vas­tai­ses­ta työs­tä huo­li­mat­ta il­miö ei kui­ten­kaan ikä­vä kyl­lä näy­tä täy­sin pois­tu­van. Pel­käs­tään van­hem­mat, pel­käs­tään vir­ka­mie­het tai pel­käs­tään opet­ta­jat ei­vät saa sitä lop­pu­maan.

Kiu­saa­mi­sen kit­ke­mi­nen on ihan mei­dän jo­kai­sen ai­kui­sen vas­tuul­la, myös si­nun ja mi­nun. Yk­si­kin ah­dis­tu­nut lap­si on lii­kaa.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?