JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

Pääkirjoitus
9.10.2018 8.00

Väline vaihtuu, uutinen pysyy

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Ilah­dut­ta­van tut­ki­muk­sen tu­los put­kah­ti säh­kö­pos­tiin vii­me vii­kol­la. Tut­ki­muk­sen teki elo-syys­kuun ai­ka­na IRO Re­se­arch, ja sii­nä ky­syt­tiin, mikä mer­ki­tys ti­lat­ta­van sa­no­ma­leh­den uu­tis­tuo­tan­nol­la on suo­ma­lai­sil­le. Tar­kem­min si­vul­la 4.

Ky­se­ly osoit­ti, et­tä sa­no­ma­leh­tien toi­min­ta sekä yh­teis­kun­nal­lis­ten asi­oi­den ja de­mok­ra­ti­an et­tä pai­kal­lis­ten asi­oi­den edis­tä­jä­nä on en­tis­tä­kin mer­ki­tyk­sel­li­sem­pää.

Ja mikä vie­lä ilah­dut­ta­vam­paa: Var­sin­kin 25–44-vuo­ti­ai­den mie­les­tä sa­no­ma­leh­tien tär­keys on vain kas­va­nut vii­mei­sen vuo­den ai­ka­na. Myös nuor­ten ai­kuis­ten mie­les­tä sa­no­ma­leh­tien uu­tis­tuo­tan­to on de­mok­ra­ti­an yti­mes­sä. Sa­no­ma­leh­den yh­teis­kun­nal­li­nen mer­ki­tys on it­se asi­as­sa kas­va­nut eni­ten juu­ri 25–44-vuo­ti­ai­den kes­kuu­des­sa.

Li­säk­si sa­mas­sa tut­ki­muk­ses­sa to­de­taan, et­tä toi­mi­tet­tu sa­no­ma­leh­ti on pai­kal­li­ses­ti erit­täin tär­keä. 83 pro­sent­tia suo­ma­lai­sis­ta on sitä miel­tä, et­tä ti­lat­ta­va sa­no­ma­leh­ti edis­tää mer­kit­tä­väs­ti pai­kal­li­sia asi­oi­ta. Myös täs­sä koh­das­sa nuo­ret ovat sa­maa miel­tä: yli 80 pro­sent­tia on sitä miel­tä, et­tä oma uu­tis­leh­ti edis­tää oman paik­ka­kun­nan asi­oi­ta.

Uu­ti­sia lu­e­taan sekä pa­pe­ril­ta eli prin­tis­tä et­tä ver­kos­ta. Käy­tän­nön ko­ke­mus on osoit­ta­nut, et­tä ni­me­no­maan pai­kal­lis­leh­ti ha­lu­taan usein pa­pe­ril­la. Useim­mat La­pu­an Sa­no­mien­kin lu­ki­jat, var­sin­kin etä­ti­laa­jat, ha­lu­a­vat eh­dot­to­mas­ti kä­siin­sä print­ti­leh­den, vaik­ka me ko­e­tam­me vä­liin tyr­kyt­tää­kin di­gi­leh­teä.

Tär­kein­tä kui­ten­kin on, et­tä uu­tis­tuo­tan­non ar­vos­tus li­sään­tyy niin nuor­ten kuin van­hem­pien­kin ih­mis­ten mie­les­sä. Il­man ko­ko­a­vaa uu­tis­tuo­tan­toa ei var­sin­kaan pie­ni paik­ka­kun­ta pär­jää. Uu­tis­ten lu­ke­mi­sen vä­li­ne saat­taa vaih­tua, mut­ta uu­ti­nen py­syy.