JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
8.11.2018 8.00

Vastuullista paikal­lis­jour­na­lismia

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Mis­tä sä voit tie­tää, et­tei tä­män leh­den yk­kö­suu­ti­nen oo ihan puh­das­ta fik­ti­o­ta”, ky­syy Aku Hir­vi­nie­mi Jul­ki­sen Sa­nan Neu­vos­ton vi­de­ol­la, jon­ka voi kat­soa vaik­ka­pa leh­tem­me verk­ko­si­vul­la www.la­pu­an­sa­no­mat.fi tai Fa­ce­book-si­vul­lam­me.

Tä­män leh­den kol­mos­si­vun ala­nur­kas­sa on Vas­tuul­lis­ta jour­na­lis­mia -merk­ki. Se on Jul­ki­sen Sa­nan Neu­vos­ton (JSN) lan­see­raa­ma, ja se tur­vaa en­nen kaik­kea tei­dän lu­ki­joi­den oi­keuk­sia. Merk­ki ta­kaa, et­tä saat­te to­tuu­den­mu­kais­ta, mo­ni­puo­lis­ta ja tut­kit­tua tie­toa sii­tä, mitä La­pu­al­la ta­pah­tuu. Uu­ti­soim­me niin pe­rus­teel­li­ses­ti kuin kul­loin­kin käy­tet­tä­vis­sä ole­vil­la tie­doil­la on mah­dol­lis­ta. Täy­den­näm­me myös ai­na uu­ti­sia, kun saam­me li­sä­tie­toa ja seu­raam­me uu­ti­sai­heet lop­puun saak­ka. Jos teem­me vir­heen, kor­jaam­me sen vii­py­mät­tä. Toi­vom­me myös, et­tä meil­le vir­heis­tä il­moi­te­taan. Niis­tä voi myös kan­nel­la Jul­ki­sen Sa­nan Neu­vos­toon www.jsn.fi, joka tul­kit­see Jour­na­lis­tin Oh­jei­ta, joi­den mu­kaan me­kin toi­mim­me.

Vas­tuul­lis­ta jour­na­lis­mia -merk­kiä saa­vat käyt­tää vain ne leh­det, jot­ka si­tou­tu­vat puo­lu­eet­to­maan uu­ti­soin­tiin ja Jul­ki­sen Sa­nan Neu­vos­ton sään­töi­hin. Lä­hes­kään kaik­ki jul­kai­sut­han ei­vät toki nou­da­ta näi­tä sään­tö­jä. Suo­mes­sa­kin jul­kais­taan run­saas­ti eri­lai­sia uu­ti­sik­si ver­hot­tu­ja teks­te­jä, jot­ka ovat puh­das­ta pro­pa­gan­daa, har­haan­joh­ta­mis­ta tai suo­ras­taan kek­sit­ty­jä.

Näi­den li­säk­si moni mai­nos­jul­kai­su naa­mi­oi­tuu jour­na­lis­mik­si. Niis­sä voi­daan räi­ke­äs­ti ylis­tää eni­ten mak­sa­van il­moit­ta­jan tuot­tei­ta ja ke­hot­taa os­ta­maan. Täl­lais­ta ei­vät JSN:n oh­jei­siin si­tou­tu­neet leh­det saa teh­dä – uu­ti­sia ei voi os­taa ra­hal­la. Uu­ti­soin­nin ja mai­nos­ten sel­keä erot­ta­mi­nen toi­sis­taan on vas­tuul­li­sen uu­ti­soin­nin tär­keim­piä kul­ma­ki­viä.

Vas­tuul­li­nen, pen­ko­va ja pe­rus­teel­li­nen jour­na­lis­mi on yh­teis­kun­nan ke­hit­ty­mi­sel­le ja de­mok­raat­ti­sel­le pää­tök­sen­te­ol­le elin­tär­keä asia. Sik­si me La­pu­an Sa­no­mis­sa nou­da­tam­me JSN:n sään­tö­jä ja Jour­na­lis­tin Oh­jei­ta.

Ai­hees­ta voi lu­kea enem­män si­vul­ta www.vas­tuul­lis­ta­jour­na­lis­mia.fi. Ja vas­taus Aku Hir­vi­nie­men ky­sy­myk­seen on, et­tä tuos­ta kol­mos­si­vun mer­kis­tä. Sii­tä sä voit tie­tää.

Hy­vää isän­päi­vää!

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?